15.07.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-295/22.12.2021 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и доклад с входящ № РД-08-297/17.12.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-84/03.11.2021г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Габрешевци, ЕКАТТЕ 14101, община Трекляно, област Кюстендил за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 279.66 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-294/22.12.2021 г. на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Добри дол, ЕКАТТЕ 21422, община Трекляно, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 2.21 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-293/22.12.2021 г. на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Злогош, ЕКАТТЕ 31200, община Трекляно, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 2.79 MB
О Б Я В А за провеждане на заседания на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година, за землища на община Трекляно. 52.39 KB
Обява за провеждане заседанията на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за община Трекляно. 62.77 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-84/03.11.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Габрешевци, с. Добри дол и с. Злогош, община Трекляно за календарната 2022 година 84.50 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа