22.06.2021


И З Г О Т В Я Н Е Н А С К И Ц А Н А И М О Т 72.50 KB
Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти . 70.00 KB
Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване. 67.50 KB
Устни справки по КВС, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри 71.00 KB
Справка за налична информация от регистъра на собствениците 69.00 KB
Справка за налична информация от регистъра за масив 67.50 KB
Предоставяна на баланс по характеристики 70.50 KB
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Н А Р А З В Ъ Д Н И Ф Е Р М И И С Т О П А Н С Т В А З А П Р О И З В О Д С Т В О Н А Ч И С Т О П О Р О Д Е Н И Х И Б Р И Д Е Н М А Т Е Р И А Л О Т П Т И Ц И 73.00 KB
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Н А Р А З В Ъ Д Н И Ф Е Р М И И С Т О П А Н С Т В А З А П Р О И З В О Д С Т В О Н А Ч И С Т О П О Р О Д Е Н И Х И Б Р И Д Е Н М А Т Е Р И А Л О Т З А Й Ц И 74.00 KB
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Н А Д О Г О В О Р З А А Р Е Н Д А И Л И Н А Е М И И З Д А В А Н Е Н А Т А Л О Н З А А Р Е Н Д А И Н А Е М 68.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа