15.04.2024


Заповед № РД09-604/31.07.2020 г - Пупликувано на 11.08.2020 г. 62.16 KB
Заповед № 03-РД/2418 /10.08.2020 г. - публикувано на 11.08.2020 г. 191.68 KB
Заповед №РД-04-94 от 28.07.2020 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Кърджали. Публикувано на 28.07.2020 г. 198.08 KB
Областна дирекция “Земеделие” – Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД–04–92/27.07.2020 г. На Директора за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор, извън урбанизираната територия, в землището на с. Гулийка, община Крумовград, област Кърджали. Публикувано на 28.07.2020 г. 71.08 KB
График за дейността на отдел „Технически контрол и безопасност на техниката“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали през месец август 2020 - публикувано на 28.07.2020 г. 261.51 KB
Решение № К – 06 от 23.07.2020 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи – публикувано на 24.07.2020 г. 80.00 KB
Заповед №РД-04-88/06.07.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали, за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 18.05.2020 г. търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ. Публикувано на 07.07.2020 г. 278.02 KB
Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Кърджали. Публикувано на 30.06.2020 г. 13.13 MB
Протокол от работа на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ (първа тръжна сесия) в област Кърджали, назначена със Заповед №РД-07-13/23.06.2020 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Кърджали. Публикуван на 29.06.2020 г. 873.87 KB
График за дейността на отдел „Технически контрол и безопасност на техниката“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали през месец юли 2020 - публикувано на 24.06.2020 г. 456.10 KB
 1. «
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 8. 21
 9. 22
 10. 23
 11. 24
 12. »