22.07.2024


Доставка на течни горива за нуждите на ОД"Земеделие" гр.Кърджали 74.83 KB
Удължаване на срока за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на течни горива за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали и нейните териториални звена." 32.97 KB
ПРОТОКОЛ ОТ 15.11.2016 Г. -"ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ" НА ОДЗ КЪРДЖАЛИ 74.86 KB
Доставка на течни горива за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали и нейните териториални звена 393.24 KB
Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали". 201.72 KB
Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали 423.91 KB
Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед №КЖ-125/19.10.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” гр. Кърджали, със задача да разгледа и оцени постъпилите оферти в срок, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали” 73.39 KB
Заповед № КЖ -121 гр.Кърджали 13.10.2016 по ЗОП 157.13 KB
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27.46 KB
Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали 206.09 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »