23.09.2020


 Информация за връзка: 

Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали

6600 гр.Кърджалин, бул. "България " №74, ет.2

0361/6-29-76 тел.

0361/6-29-76 факс

e-mail:ODZG_Kardzhali@mzh.government.bg

Работно време

9:00 – 12:00

12:30 – 17:30

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Име и фамилия

Длъжност

Служебен телефон

Йорданка Гочева

Директор на ОД "Земеделие"

 

0361/6-29-96 тел.

        

Главен секретар 


Главна Дирекция "Аграрно развитие"

   

   Дамян Кьосев 

 

Директор на

ГД "Аграрно развитие"

 

0885543817

 

 

Калинка Попниколова

Главен експерт

"Държавен поземлен фонд"

0361/6-27-94

0879406367

Тонка Толева

Главен експерт

"Поземлени отношения"

0361/6-27-94

0879406369

Иван Илиев

Старши експерт

"Аграрно развитие"

0361/6-27-94 

Айлин Мурадова

Главен експерт

"Агростатистика"

0361/2-22-94

0882801709

Севджан Сали

Старши експерт

"Агростатистика"

0361/2-22-94

0879406366

Веселин Янчев   Старши експерт

"Агростатистика"

         0361/2-22-94
Гюлсер Мюмюн

Младши експерт

"Регистрация на ЗП"

0361/6-53-76

Антоанета Стоева

Главен експерт

"Регистрация на ЗП"

0361/6-53-76

0879406359

   Райко Райков  

Главен инспектор КТИ

 

          0882882389

 Ива Бурова      Старши инспектор - КТИ        0890292829

Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

Огнян Иванов

Директор на дирекция "АПФСДЧР "

0361/6-41-49

0877192590

Румяна Зеирова

Главен счетоводител

0361/6-41-49

0879406370

Веселина Аланова

Главен  Юрисконсулт

0361/6-29-94

0879559302

Мария Карталова

Старши счетоводител

Човешки ресурси 

0361/6-41-49

0879406368

Добринка Инджова

Старши експерт 

Деловодител

0361/6-29-76

0879406362

delovod_odz_kj@abv.bg

Димитър Димитров  
 Старши експерт 
 Системен администратор
    0879406363