15.07.2024


01/07/2024 Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни 275.77 KB
06/06/2024 Нaредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. 5.58 MB
31/05/2024 НАРЕДБА № 10 ОТ 27 ЮНИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г. 5.08 MB
31/05/2024 НАРЕДБА № 9 ОТ 26 ЮНИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ "БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО" И "БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО", ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г 1.52 MB
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2.50 MB
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 5.32 MB
НОВО! НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2.66 MB
НОВО! Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти 2.61 MB
НОВО! НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 1.08 MB
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 951.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »