23.02.2020


Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и други необлагодетелствани райони 97.49 KB
НОВО! Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 228.02 KB
Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 214.22 KB
НОВО! Наредба №105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол. 423.82 KB
Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост 1.40 MB
НАРЕДБА № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър 638.15 KB
НОВО! Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти 999.63 KB
НОВО! НАРЕДБА № 21 от 12.11.2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора 239.59 KB
Наредба № 15 от 08.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланичните трупове от говеда, свине и овце по скалата EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците. 280.58 KB
НОВО! НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 195.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »