12.07.2024


Административна област Стара Загора е една от най-големите в България. Заема площ от 5151,1 квадратни километра. Разположена е в централната част на България и е част от Южен централен район.
Областта включва 11 общини, в които има 206 населени места – 10 града и 196 села. Област Стара Загора е на пето място по брой на население на България. Населението и наброява 391 151 души, от които 114 301 живеят в селата.

На територията на областта се пресичат първокласни вътрешни и международни автомобилни транспортни връзки, свързващи северната граница на Република България при река Дунав с южната, до Гърция и Турция. Интензивни са транспортните потоци по двете железопътни линии, свързващи западните части и столицата с черноморските пристанища Бургас и Варна и с югоизточната част на България с Турция и Гърция. През областта преминават две автомагистрали – Марица и Тракия. Тук се пресичат и трасетата на еврокоридори номера : 4,8 и 9 , които преминават през България. Цялата област е покрита от мрежите на мобилните оператори . В градовете има отлични съоръжения за скоростна Интернет комуникация, използващи сателитни връзки, оптични магистрали и оптични вътрешни мрежи.
Релефът на региона е равнинно-хълмист и планински. В териториалния обхват попадат Старозагорското поле, части от Средна гора, южните Старопланински склонове и Казанлъшката котловина.
Климатът е преходно-континентален. Средногодишните температури са между 8-13 градуса Целзий. Валежите са средномесечно между 150 и 190 литра.
По планинските терени се срещат предимно канелено-горски почви. Обширните полски райони са покрити с черноземни смолници и ливадни почви, които са отлична предпоставка за развитието на интензивно селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.
Основен дял от площите са ниви - 2 076 618 дка от общо земеделски земи за областта – 2 658 097 дка.