25.05.2022


Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на [предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 73.16 KB
Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 47.09 KB
Декларация за събиране, съхраняване и обработване на лични данни 61.40 KB
10.04.2018 Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 27.29 KB
Анкетен формуляр за регистрация на земеделски производители 135.60 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители 64.00 KB
Заповед № РД-07-037/22.02.2013 г за утвърждаване Харта на клиента и стандарти на административно обслужване на ОД „Земеделие” – Стара Загора 427.35 KB
Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 93.50 KB
Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги 87.50 KB
Образци на декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ, заявление чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ и споразумения по чл.37 в от ЗСПЗЗ 88.23 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »