25.05.2022


 

           Харта на клиента      УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


            Областна дирекция „Земеделие” - Стара Загора е специализирана териториална администрация и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните, която подпомага министъра на земеделието и храните при провеждане  на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на област Стара Загора. Дейността на областната дирекция се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност и отчетност. Следвайки тези принципи, сме разработили Харта на клиента и стандарти за административно обслужване, с която си поставяме следните цели:

 

            1. Да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.

 

            Вие може да получите подробна информация за дейността на дирекцията  като:

 

  • ни посетите на място на адреса на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора:  гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" N 102, ет. III, стая N 26
  • на телефон: 042/603 225,
  • посетите официалния сайт на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx

 

            На подчинение на ОД "Земеделие"-Стара Загора са девет Общински служби по земеделие /ОСЗ/ със следните адреси и телефони:

 

ОСЗ Стара Загора - бул.”Митрополит Методи Кусев” N 2, етаж 3., тел. 042 / 62 61 07; 23 01 18;

ОСЗ Казанлък – ул.”Ал. Батенберг” N 4, тел. 0431 / 6 42 21, 6 24 37;

ОСЗ Мъглиж – пл.” Трети март” N 32, тел. 04321 /89 09, 04321/ 89 08;

ОСЗ Павел баня – ул.”Освобождениe” N 3, тел. 04361 / 20 57; 20 97

ОСЗ Чирпан – пл.”Съединение” N 1, Община Чирпан, тел. 0416 / 9 60 77, 9 24 78;

ОСЗ Братя Даскалови – Община с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" N 55       тел. 04134 / 89 09, 89 08;  89 07;

ОСЗ Гълъбово – ул.”Цар Симеон Велики” N 59 ет.2  тел. 0418 / 6 25 21, 6 22 14;

ОСЗ Раднево – ул.”Гита” N 2, тел. 0417 /  8 23 52, 8 29 05;

ОСЗ Опан – Община с.Опан, тел. 04101 / 69 66, 69 67;

 

            За реализирането на тези цели, за всяка административна услуга, която извършваме, Ви предлагаме конкретен и пълен стандарт с приложени към него образци. В тези приложения сме посочили нормативната уредба на административната услуга, информирали сме Ви към кое административно звено  следва да се обърнете, какви документи трябва да представите и какъв е нормативно установения срок, след изтичането на който ще получите исканата от Вас услуга. Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по предоставената от Вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга. 

 

            2. Постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват.

            Заявленията за предоставяне на административни услуги и изискващите се документи се подават в Областна   дирекция „Земеделие” или съответната Общинска служба по земеделие, съгласно приложенията. 

            Звената за административно обслужване в ОД „Земеделие” - Стара Загора и Общинските служби по земеделие на територията на област Стара Загора ще Ви  предоставят ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за всички административни услуги и за движението на подадените от Вас заявления. Работното време на звената за административно обслужване е всеки работен ден от 900 до 1730 часа, без прекъсване.

           

            3. Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

 

            В Областната дирекция е създадена  възможност свободно и по удобен за Вас начин да подавате сигнали и предложения за подобряване организацията и дейността на администрацията, за незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод  качеството на предоставяните административни услуги и за решаване на други въпроси, които са от компетентността на ОД „Земеделие”- Стара Загора като:

 

  • се обадите на тел. 042 / 603 225  или изпратите Вашето писмо на факс 042 / 622 289,   042/252 107;
  • изпратите Вашето писмо на адрес: гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики"    N 102, ет. III;
  • дойдете лично в сградата на ОД „Земеделие” Стара Загора или съответните териториални звена;
  • изпратите Вашето писмо на e-mail: odzg_stz@mbox.contact.bg
  • изразите писмено Вашето мнение или коментар за организацията на административното обслужване в Областната дирекция или общинските служби по земеделие и предложенията Ви за подобряването й като го пуснете в специално поставените в Приемните на областната дирекция и общинските служби по земеделие Кутии за сигнали и предложения.
  • попълните Анкетната карта за проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги.

 

                        Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години. За анонимни предложения и сигнали се считат тези, които не съдържат достатъчно данни за обратна връзка с подателя – име и адрес за обратна кореспонденция.

 

            На запитвания от общ характер, които не изискват експертен отговор, ще получите отговор в срок до 7 дни. Предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия, ще насочим към съответната администрация в срок от 7 дни, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

 

            Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването им.

 

            Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът на взимане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) – при предложение и до 1 месец – при сигнал, за което писмено ще Ви уведомим.

 

            На Вашите  предложения и сигнали ще отговорим по избрания  и посочен от Вас начин- по пощата, на e-mail или факс.

 

            Няма да получите отговор  на въпроси, сигнали, предложения, които съдържат нецензурни изрази и обидни изказвания по отношение на българската администрация и институции.

            Жалбите се подават само в писмен вид. При обжалване на издаден индивидуален административен акт, жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ или съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

            Жалбите следва да съдържат: трите имена, адрес, телефон/факс/електронен адрес /ако притежава/- за физически лица, име, седалище и адрес на управление - за юридически лица; акта, който се оспорва и органа, който го е издал, органа, до който се подава; възраженията и тяхното основание; искането и подпис на жалбоподателя. Ако се подава от пълномощник, се прилага нотариално заверено пълномощно.

           

 

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

           

            I. ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

 

1.Издаване  на  разрешение /заповед/ за бракуване  на  трайни насаждения с:
а/ неизтекъл срок на амортизация /Заповед/;
б/ изтекъл срок на амортизация /Протокол/.
    

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 1/

2. Изготвяне на акт за категоризация на земеделските земи при промяна предназначението им.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 2/

3. Утвърждаване на площадка /трасе/ за проектиране.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 3/

4.Промяна на предназначението на земеделските земи.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 4/

5. Издаване на дубликат на удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота при случаи на унищожаване или изгубване.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 5/

6.Отдаване на земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда, чрез търг или конкурс.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 6/

7. Придобиване на собственост върху прилежащи площи към сгради и съоръжения на организациите по §12 и §29  от ПЗР на ЗСПЗЗ от лица придобили собственост върху съответните сгради и съоръжения.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 7/

 

8. Придобиване на собственост върху земи, незаети със сгради и съоръжения на организациите по §12 и §29  от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 8/

9.Издаване на удостоверение на характеристиките на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота  -    Приложение 9/

10.Издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 /Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота  -    Приложение 10/

11. Издаване на удостоверение за идентичност на имоти.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота  -    Приложение 11/

12. Издаване на удостоверение за реституционни претенции.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота  -    Приложение 12/

13. Издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота  -    Приложение 13/

 

            II. УПРАЖНЯВАНЕ НА НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИ ПРАВА


1.Изготвяне на скица на имот

 /Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 14/

2.Изработване на скица-проект за разделяне или съединяване на имоти.

 /Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 15/

3.Въвеждане промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 16/

4.Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли повече от 6 месеца.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 17/

5.Изработване на копие от карта или нейна част.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 18/

6.Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот. Предоставяне на координати на гранични точки на имот.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 19/

7.Заснемане и координиране на площни и линейни обекти и/или на трайни насаждения.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 20/

8.Трасиране и/или заснемане и координиране на границите на имотите.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 21/

9.Предоставяне на данни по характеристики  на имотите /вид територия по предназначение,начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността/.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 22/

10.Предоставяне на баланс по характеристики /вид територия по предназначение,начин на трайно ползване, категория, вид собственост/.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 23/

11.Справка за налична информация от регистъра за масив.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 24/

12.Справка за налична информация от регистъра на собствениците.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 25/

13.Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 26/

14.Устни справки на възстановената собственост, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 27/

15.Съгласуване на подробни устройствени планове при промяна предназначението на имотите.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 28/

16. Установяване промяна в начина на трайно ползване на имот.

/Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 29/

 

    
            III. РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ

 

1.Регистрация на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда и наем.

 /Услугата се предоставя се от ОСЗ по местонахождение на имота-     Приложение 30/

2.Регистриране на земеделски производители.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 31/

3.Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от свине.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 32/

4.Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от птици.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 33/

5.Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от зайци.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 34/

6. Регистрация на развъдни стопанства за производство и предлагане  на пазара на елитни и племенни пчели майки и отводки /рояци/.

/Услугата се предоставя от ОД "Земеделие" - Приложение N 35/

 

 

Нормативната уредба, на която се позоваваме, при административното обслужване и работата с предложения  и сигнали на граждани е:

 

-  Закон за администрацията

 - Наредба за административното обслужване

 - Административнопроцесуален кодекс /АПК/

 

 

 Основните нормативни актове, свързани с дейността на Областните дирекции  „Земеделие” са:    

 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ),

Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ),

Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП),

Закон за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ)

Закон за арендатата в земеделието

Закон за пчеларството

Закон за животновъдството

Закон за устройството на територията

Закон за сдруженията за напояване

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за горите

Закон за държавната собственост

Закон за защита на класифицираната информация;

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);

Закон за държавния служител

Закон за достъп до обществена информация

Закон за Националния архивен фонд

Закон за защита на личните данни

 

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ)

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ)

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

 

Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.);

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)

Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.)

Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове

Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии

Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Наредба № 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 2011"Плащания на земеделските стопани за природни ограничения в планинските райони" и Мярка 212 " Плащания на земеделските стопани в райони с ограничения различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Наредба за условията и реда за прилагане на Мярка "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО-земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Наредба № 7 от 20.03.2007 г. за правилата за производство  и търговия с чистопороден  и хибриден разплоден материал от зайци и реда за водене на регистър.

Наредба № 22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство  и търговия с чистопороден  и хибриден разплоден материал от птици и реда за водене на регистър.

Наредба № 30 от 09.07.2004 г. за правилата за производство  и търговия с чистопороден  и хибриден разплоден материал от свине и реда за водене на регистър.

Наредба № 47 от 2003 г. за регистрация на развъдно стопанство за производство и предлагане  на пазара  на елитни племенни и пчелни майки и отводки /рояци/ и реда за водене на регистър.

 

Тарифа за таксите събирани от органите на поземлена собственост

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи

Хартата на клиента на ОД "Земеделие" - Стара Загора е утвърдена със Заповед РД-07-037/22.02.2013 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора.