22.06.2024


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в областна дирекция „Земеделие“ Софийска област, одобрени със заповед на директора № РД-12-239/31.07.2014г. 

 

Предварителни обявления 

повече>>

Обяви

 повече >> 

 

Протоколи търгове

 повече >>

 
Процедури
повече>>

 

Публични покани
повече>>


Вътрешни правила
повече>>

 

25.08.2014г.

Във връзка с обществената поръчка за „Доставка на канцеларски материали и отпечатване на формуляри за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област” и постъпилите запитвания, предоставяме следната информация:

Въпрос 1: Как следва да се тълкува позиция 82 и 83 при наличие на същите артикули в позиция 1 и 2, при положение, че хартия А5 не се предлага?

Позиции 82 и 83 не следва да бъдат попълвани. При положение, че позиции 82 и 83 са попълнени от подалите оферти, същите няма да бъдат включени в общата цена и взети под внимание от комисията.


Въпрос 2: Посочените цени за отпечатване на материали са за единични бройки или за 100, респективно 1000 броя?

Посочената цена следва да бъде за единична бройка до 100 броя и цена за единична бройка от 101 до 1000 броя.

 

22.08.2014г.

 Запитване:

"АТС България ООД
България, софия 1750, Ул. „Димитър Маллов” 16
www.atsbulgaria.com, e-mail: order@atsbulgariq.com
T + 359 2 9752202, Ф + 359 2 9752202, М + 359 8999 272 00

Дата 22.08.2014
Изх. № 2056

До: Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област
На вниманието на: Антония Стоименова

    Уважаема, г-жо Стоименова, във връзка с участието ни в публична покана с предмет „Доставка на тонери за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област”, моля за следните разяснения:

    Въпрос: Бихте ли пояснили къде е необходимо да бъде посочен гаранционния срок на консумативите, тъй като никъде в документацията не е заложено посочването му от Участника, а в същото време е показател при оценяване на офертите?

    Въпрос: Бихте ли пояснили гаранционния срок на консумативите в месеци или в години следва да бъде посочен?

 Отговор: 

"Във връзка с Ваши запитвания, относно обществената поръчка за „Доставка на тонери за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област, Ви предоставяме поисканата информация:

Гаранционният срок следва да бъде посочен в техническото предложение и същият да бъде в месеци."

 

22.08.2014г.

 Запитване:

"Здравейте,
моля за уточнение относно публичната покана с предмет "Доставка на тонери за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област"
По позиция №13 Тонер HP LaserJet Pro 400 - не е посочено пълното наименование на модела печатащо устройство. Моля да го уточните, за да може
да се оферира правилният консуматив за него.

Благодаря предварително.

Поздрави,
Милена Рашева
Роел-98 ООД
Милена Рашева
Мениджър доставки
бул. Ситняково 39а

тел./факс: 02/843 3216
моб. телефон: 0888 873 037
www.roel-98.com

Отговор:
"Във връзка с Ваше запитване, относно обществената поръчка за „Доставка на тонери за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област, Ви предоставяме поисканата информация:

По позиция №13 следва да се оферира Тонер HP LaserJet Pro 400 Printer M401dne."

 

 

04.11.2013г.

Във връзка с постъпило запитване относно публикуваната публична покана, предоставяме следната допълнителна информация:
1.    Фиксираните услуги за 2 ISDN BRI се предоставят на адреса на централния офис в гр.София – бул.“Витоша“ №4, ет.6.
2.    Стационарните/факс постове - 28бр. са номерата, ползвани към момента от общинските служби по земеделие /26 бр./ и 2 номера на стационарни/факс постове на централния офис в София – бул.“Витоша“ №4, ет.6. Адресите за предоставяне на 28 броя стационарни/факс поста може да намерите на адрес: http://www.mzh.government.bg/odz-sofiaoblast/Libraries/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/ADRESI_OSZ_SFO_1.sflb.ashx.
3.    През централа са изведени постовете с 2 ISDN BRI в централния офис в гр.София, бул.“Витоша“ №4, ет.6, останалите постове, ситуирани в общинските служби по земеделие са директни.
4.    Интернет се предоставя до всички териториални структури на Областната дирекция – централен офис и всички общински служби по земеделие /с изключение на община Антон/. Адресите са описани в т.2

Относно въпросите, свързани с показателите за оценка Ц2 и Ц7, Ви уведомявам, че това е обществена поръчка, чиито критерий за оценка на предложенията е „икономически най-изгодна оферта”. В тази връзка Възложителят предоставя възможност на участниците да направят свои предложения, които според тях ще бъдат най-изгодни и ще получат максимален брой точки. В противен случай, при посочването на тези показатели от страна на Възложителя, ще липсва принципът на състезателност между участниците, тъй като същите ще направят еднакви предложения и ще получат еднакъв брой точки, поради което ще бъде невъзможно да се направи преценка за икономически най-изгодната оферта, изчислявайки същите по посочените от Възложителя формули.
Относно показатели Ц3 и Ц8 се има предвид еднаква цена на разговорите след изчерпване на безплатните минути към всички мобилни/съответно фиксирани мрежи.

30.10.2013г.

Във връзка с постъпило запитване относно публикуваната публична покана, предоставяме следната допълнителна информация:
1. Описът на 107  SIM-карти на Възложителя представляват номерата на SIM-картите, ползвани към момента от служителите; Опис на стационарни/факс постове - 28бр. са номерата, ползвани към момента от общинските служби по земеделие /26 бр./, 2 номера на стационарни/факс постове и 2 ISDN BRI в централния офис в София – бул.“Витоша“ №4, ет.6.
2. Списъкът с адресите, на които се доставят услугите, както и номерата на съществуващите постове може да бъде намерен на адрес: http://www.mzh.government.bg/odz-sofiaoblast/Libraries/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/ADRESI_OSZ_SFO_1.sflb.ashx   

 

16.08.2013г.

Във връзка с направено запитване по повод обявена публична покана за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Логистика за провеждане на специализирано обучение на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област“, предоставяме следната допълнителна информация:

1.    В поканата не са поставени ограничения или изисквания за наличие на оборот или доказване на  финансови възможности с цел предоставяне на възможности за участие на по-широк кръг кандидати и предотвратяване на неоснователно ограничаване участието на физически/юридически лица в процедурата.
2.    В техническото предложение /Приложение №3 от документацията за участие, приложена към поканата/ е посочено, че изпълнителят приема всички условия за участие, включително техническата спецификация на Възложителя, като гарантира  изпълнението на поръчката при спазване на  условията:
•    Подготвяне на материали, презентации и двукратно представяне на обучителните модули по темите:
    Екипна ефективност. Колеги обучават колеги.
    Извършване на теренни проверки – предизвикателство и ангажимент
    Формирането на масиви – модерен начин за развитие на българското земеделие.
•    Изпълнителят трябва да  осигури 10бр. високоточни GPS-устройства за обучаване на служителите за работа с тях.
•    Изпълнителят трябва да е лицензиран от НАПОО или еквивалентна институция и да осигури висококвалифицирани експерти, с опит в съответната област по темите за обучение, които да разработят обучителните модули и да ги представят пред обучаемите.

Т.е. обучителите доказват компетентност с копия на дипломи за завършено висше образование, сертификати, удостоверения, трудови и служебни книжки, референции или други документи знанията, уменията и опита си да обучават възрастни в посочените области. По преценка на Изпълнителя се определя броят на  обучителите по отделните теми, стига да имат необходимата квалификация и опит за коректно изпълнение на съответната дейност от предмета на поръчката.
  Изискването за категорията на хотелите „3 звезди или техен еквивалент“  означава съответствие на предложения хотел с изискванията, посочени в Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, отговарящи на хотел 3 звезди.