17.07.2024


Регистрация на земеделска и горска техника, превозните средтва и машините за земни работи 305.50 KB
Извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 67.50 KB
Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от свине. 72.00 KB
Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от птици. 73.00 KB
Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от зайци. 74.00 KB
Регистрация на развъдни стопанства за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчели майки и отводки/рояци/ 74.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено и налично зърно Приложение 3 40.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях Приложение 2 38.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно Приложение 1 28.00 KB