18.07.2024


ДИРЕКТОР

Петко Димов

 Функции 

  

  1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;

  2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;

  3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;

  4. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. и ПРСР за периода 2014 – 2020 г.;

  5. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните на територията на съответната област;

  6. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.) утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните;

  7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

  8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

  9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

 10. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г.) прави предложение за включване в инвестиционната програма на МЗХ обекти, свързани с дейността на дирекцията, както и такива, свързани с дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ, включително по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;

 11. назначава и ръководи комисиите, свързани с определяне на обекти по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ - мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи; рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;

 12. определя със заповед служителите, които контролират качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ и участват в приемателните комисии при окончателното приемане на обектите;

 13. организира и назначава комисиите по приемането на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ в съответствие със Закона за устройството на територията; 

 14. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г.) контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;

 15. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;

 16. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;

 17. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;

 18. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;

 19. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

 20. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

 21. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 15, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;

 22. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 16, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация; 

 23. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., изм., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г., предишна т. 17, изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) определя служител, който да изготвя и представя необходимата информация и документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);

 24. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 18, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието и храните.

   (4) При упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове.

   (5) Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар.

   (6) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията.