04.12.2023


Go back
НОВО! НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2.66 MB
НОВО! Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти 2.61 MB
НОВО! НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 1.08 MB
НОВО! НАРЕДБА № 21 от 12.11.2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора 239.59 KB
НОВО! Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организациите на производителите на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми. 2.61 MB
НОВО! Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. 130.32 KB
НОВО! НАРЕДБА № 4 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА УПОТРЕБЯВАНАТА ТЕХНИКА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА 321.12 KB