новини
Всички новини

13.11.2015 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора, на собствениците на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2015/2016 година.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора

    

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

Nо РД-07-672

гр.Стара Загора, 12.11.2015 г.

 

 

На основание чл. 47ж, ал. 1, чл.102 и чл.104, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37и, ал.13 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,  със Заповед № РД 46-630/01.07.2015 г. и Заповед № РД 46-311 от 18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.28 от 17.04.2015 г.  

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора, на собствениците на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2015/2016 година.

2. Обект на търга са имотите от ДПФ, подробно описани по общини, землища,  имоти, начина трайно ползване, форма на отдаване (наем), срок на предоставяне, начална тръжна цена, в списък, който е неразделна  част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон,  които отговарят на условията посочени в чл.47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т.2.

4. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени със заповед № РД 46-630/01.07.2015 г. и заповед № РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

            5. Условия за плащане на цената и депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на ОД “Земеделие” гр.Стара Загора:

            5.1 за депозита:  УниКредит Булбанк,

                   IBAN  BG93 UNCR 7000 3319 7134 95, BIC     UNCRBGSF;

            5.2. за наема или арендната вноска: УниКредит Булбанк,

                   IBAN  BG06 UNCR 7000 3119 3522 49,   BIC     UNCRBGSF

6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.3,  всеки работен ден от 9 до 17,30 часа до 14.12.2015 г., включително.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.3,  всеки работен ден от 9 до 17,30 часа, в срок до 14.12.2015 г., включително.

            8. Информация за земите – обект на търга е изложена в ОД ”Земеделие” гр.Стара Загора, общинските служби по земеделие    за земите, обект на търга на територията на съответната община и на сайта на дирекцията:  http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx. 

9. Търгът ще се проведе в Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора на адрес:  гр.Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.1, на 16.12.2015 г. от 10.00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

      10. В случаите по чл.47л. от ППЗСПЗЗ  стъпката за наддаване е в размер на един лев от обявената от кандидата цена. 

11. Сключването на договор за наем за ползване на обявените по този ред земеделски земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

 

 

 

 

ЕЛКА БОНЕВА …………./п/.....................

Директор на ОД “Земеделие” Стара Загора

Заповедта е публикувана във  вестник "Старозагорски новини" -  от 13.11.2015 г. 

Файл списък с имотите, обект на търга;

Файл необходими документи-физически лица;

Файл заявление за търг от физически лица;

Файл декларация по чл.47з, ал.1, т.6 ППЗСПЗЗ за физически лица;

Файл декларация по чл.47з, ал.1, т.9 от ППЗСПЗЗ за физически лица;

Файл декларация оглед за физически лица;

Файл необходими документи-юридически лица;

Файл заявление за търг от юридически лица;

Файл декларация по чл.47з, ал.1, т.6 от ППЗСПЗЗ за юридически лица;

Файл декларация по чл.47з, ал.1, т.9 от ППЗСПЗЗ за юридически лица;

Файл декларация оглед за юридически лица;

Проект на договор за едногодишно ползване под наем на пасища, мери и ливади от ДПФ.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол № 26 от 10.05.2021 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № ПО-03-6/17.03.2021 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 217.00 KB
Протокол № 3 от 10.05.2021 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с чл. 27, ал. 8, изречение второ, предложение първо от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № ПО-03-27/17.03.2021 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 119.00 KB
График за провеждане на ГТП на ЗГТ от ОД "Земеделие" - Стара Загора през месец Май 2021 г. 446.32 KB
Заповед № ПО-03-8 / 19.04.2021 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник „Старозагорски новини“, брой 31 от 20.04.2021 г. 417.52 KB
Заповед № ПО-03-9 / 19.04.2021 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник „Старозагорски новини“, брой 31 от 20.04.2021 г. 382.86 KB
Решение № 3/29.03.2021 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 75.50 KB
Заповед № ПО-03-6 / 17.03.2021 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник „Старозагорски новини“, брой 22 от 19.03.2021 г. 392.73 KB
Заповед № РД-04-27 / 17.03.2021 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник „Старозагорски новини“, брой 22 от 19.03.2021 г. 380.70 KB
Решение № 2/25.02.2021 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 64.00 KB
Решение № 1/28.01.2021 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 83.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОН:
тел.:(042) 603 225

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2308"

Харта на клиентаПрограма за регистрация/пререгистрация на земеделски стопаниСписък на административни услуги, предоставяни от ОД"Земеделие" Стара Загора и Общински служби по земеделие към неяУслуги по закона за Кадастъра и имотния регистър, които се предоставят в Общинските служби по земеделие 

Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ - новоназначени в ОД"Земеделие" - Стара Загора

 Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2018 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

http://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/