04.07.2022


Корупция
             
КОНВЕНЦИЯТА, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз ( Обн. с ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997г.), дава определение на два вида корупция - пасивна и активна.
По смисъла на конвенцията пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.
По смисъла на конвенцията, активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от
ОД "Земеделие"-Стара Загора и Общинските служби по земеделие на територията на област Стара Загора, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите по един от следните начини:
-    на e-mail: odzg_stz@mbox.contact.bg;
-    
по пощата на адрес: гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" N 102, етаж. III, стая  N 26.;
-    
на телефон 042/ 603 225.;
-    
в специално поставената кутия, която се намира в сградата на ОД "Земеделие" - Стара Загора, във фоайето на третия етаж на адрес: гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" N 102;


Не се разглеждат:
-    анонимни сигнали;
-    сигнали, в които са изнесени данни за нарушения извършени преди повече от 2 години;
-    сигнали за нарушения по отношение, на които е извършена проверка и е постановено решение освен, ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Сигналите, които се подават в
ОД "Земеделие"- Стара Загора  следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на ОД "Земеделие"-Стара Загора и Общинските служби по земеделие на територията на област Стара Загора.
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от сигналоподателя данни за нарушения. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

 

Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2018 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 12.59 MB
Вътрешни правила за прилагане на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ОД "Земеделие" - Стара Загора 2.01 MB
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 33.43 KB
Корупция и начини за подаване на сигнали 32.00 KB
Заповед № РД-07-32 / 08.02.2012 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за утвърждаване на антикорупционни процедури 908.91 KB
Заповед № РД-07-33/08.02.2012 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за утвърждаване на вътрешни правила за приемане, регистриране и проверка на сигнали за корупция в ОД "Земеделие" - Стара Загора 929.58 KB
Вътрешни правила за приемане, регистриране и проверка на сигнали за корупция в ОД "Земеделие" - Стара Загора 1.19 MB
Антикорупционни процедури в ОД "Земеделие" - Стара Загора 4.81 MB
 Информация за връзка: