новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Важно Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАЙ 2016г. 186.00 KB
Важно Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АПРИЛ 2016г. 194.00 KB
Важно НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН 132.50 KB
Важно Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАРТ 2016г. 190.50 KB
Важно Средното годишно рентно плащане по §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2015 - 2016г. 460.50 KB
Важно УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА 16.34 KB
Важно РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ и УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 1.50 MB
Важно ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА КАМПАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ПРОМЕНИ В ЗСПЗЗ, СВЪРЗАНИ С РЕГИСТРИРАНЕТО НА ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ДО 15.02.2016 Г. И ГЕОГРАФСКО ОЧЕРТАВАНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ ЗЕМИ 36.50 KB
Важно Търг ДПФ Протокол от 18.12.2015 г. от I-ва тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни по Заповед № РД-05-156/12.11.2015 г. на директора на ОД”Земеделие”-гр.Смолян. Протоколът е обявен на 28.12.2015г 247.37 KB
Важно Срок за подаване на декларации за ползване на земеделските земи и заявление за участие в споразумения за ползване. 9.59 KB
Важно Образец на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ и Образец на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ 26.33 KB
Важно От 14.01.2013 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2012 г. 36.00 KB
Важно Информация във връзка с молби за извършване на теренни проверки за допустимите слоеве 110.12 KB
Важно УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО СХЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЖИВОТНИ КАМПАНИЯ 2011 338.56 KB
Важно Опростява се декларирането на земи в информационната система на общинските служби по земеделие 144.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа