новини
Всички новини

09.11.2008 г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ НОВА ЗАГОРА

РЪКОВОДСТВО

Началник МИЛЕН КОРИСТИЛОВ


Адрес и телефони за контакти:

 гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 52, етаж 1

 тел. 0457/62136

 E-mail: osz_novazagora@odzsliven.egov.bg


Работно време на администрацията

От 9.00 ч. – 12.00 ч.

От 12.30 ч. – 17.30 ч.


Работно време на административното звено

От 9.00 ч. – 17.30 ч.


    В случаите, когато в Приемната има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Служител

Длъжност

Дейност

телефон

Денка Вълкова

Павлинка Начкова

Старши експерт

Главен специалист

Деловодство, подаване на заявление за изготвяне на скици, характеристики  към СГКК, препис от решения за възстановяване на собственост, справки и др.

0457/6-21-36

Милен Користилов

Началник

Началник ОСЗ – Нова Загора

0882016518

0457/6-21-63

Мариян Тончев

Диян Стоянов

Главен експерт

Главен специалист

Информация за бели петна, правни основания, промяна НТП, пропаднали площи и др.

0457/6-37-09

0884967721

Георги Георгиев

Евгени Йорданов

Главен експерт

Старши експерт

Заверка на анкетна карта за регистрация по  НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ и др.

0457/6-37-09

0884967721
СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН


Община

Тип

Име

ЕКАТТЕ

Нова Загора

гр.

Нова Загора

51809

Нова Загора

с.

Асеновец

00713

Нова Загора

с.

Баня

02734

Нова Загора

с.

Богданово

04635

Нова Загора

с.

Брястово

06788

Нова Загора

с.

Бял кладенец

07778

Нова Загора

с.

Графитово

17810

Нова Загора

с.

Дядово

24760

Нова Загора

с.

Езеро

27111

Нова Загора

с.

Еленово

27245

Нова Загора

с.

Загорци

30171

Нова Загора

с.

Каменово

35907

Нова Загора

с.

Караново

36395

Нова Загора

с.

Коньово

38426

Нова Загора

с.

Кортен

38683

Нова Загора

с.

Крива круша

39757

Нова Загора

с.

Любенец

44505

Нова Загора

с.

Любенова махала

44522

Нова Загора

с.

Млекарево

48725

Нова Загора

с.

Научене

51161

Нова Загора

с.

Новоселец

52146

Нова Загора

с.

Омарчево

53518

Нова Загора

с.

Пет могили

56068

Нова Загора

с.

Питово

56527

Нова Загора

с.

Полско Пъдарево

57371

Нова Загора

с.

Прохорово

58726

Нова Загора

с.

Радево

61310

Нова Загора

с.

Радецки

61340

Нова Загора

с.

Сокол

67831

Нова Загора

с.

Стоил войвода

69314

Нова Загора

с.

Събрано

70456

Нова Загора

с.

Съдиево

70487

Нова Загора

с.

Съдийско поле

70490

Нова Загора

с.

Ценино

78344

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Извършени проверки по реда на чл. 37м от ЗСПЗЗ - протокол. Публикувано на 02.03.2023г. 87.50 KB
актуално Заповед № РД 46- 60/28.02.2023 г. на Министъра на земеделието за свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023-2024г., находящи се на територията на област Сливен и списък- приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта - публиувана на 01.03.2023г 433.05 KB
Заповед Заповед № РД-04-25/24.02.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Николаево, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикувана на 24.02.2023 г. 64.75 KB
протокол Протокол № ПО-03-01/22.02.2023 г. от проведен търг за собственици на имоти в границите на стопански двор, съседни на имота-предмет на търга по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ на имот находящ се в землището на с. Новоселец, общ. Нова Загора, обл. Сливен- публикуван на 24.02.2023 г. 28.13 KB
протокол Протокол № ПО-03-02/22.02.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти находящи се в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен- публикуван на 24.02.2023 г. 28.70 KB
протокол Протокол № ПО-03-03/22.02.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имот находящ се в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен- публикуван на 24.02.2023 г. 27.36 KB
протокол Протокол № ПО-03-06/08.12.2022 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ на имоти находящи се в землището на с. Николаево, общ. Сливен, обл. Сливен- публикуван на 09.12.2022 г. 27.91 KB
протокол Протокол № ПО-03-05/08.12.2022 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ на имот находящ се в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен- публикуван на 09.12.2022 г. 34.78 KB
важно! Процедура за създаване на масиви за ползване по реда на чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 72.95 KB
зърно Уведомление и указания за попълване на приложение № 3, към чл.14, ал.1 от Наредба № 23/29.12.2015 г. за реколтиране на произведени количества есенници от площи над 5 дка, реколта 2022 г.; Приложение № 3 към чл.14, ал.1 от Наредба № 23/29.12.2015 г. 106.19 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023