18.06.2024


Заповед №РД-04-127/07.06.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 02.04.2024г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Долни Луковит, община Искър и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, област Плевен. 402.70 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2024г 492.44 KB
Заповед № РД-04-107/29.05.2024г. за откриване на първи търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землището на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен по реда на чл.27, ал.8, изречение втора от ЗСПЗЗ. 384.23 KB
Заповед № РД-04-105/28.05.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на пожароопасен сезон в област Плевен 550.10 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mай 2024г 582.08 KB
Протокол №2/12.04.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ , обявен със Заповед №РД-04-31/28.02.2024г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имот в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, с. Долни Луковит, общ. Искър и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. 382.54 KB
Протокол №2/09.04.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-23/21.02.2024г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на с. Горталово, общ. Плевен, обл. Плевен 381.49 KB
Протокол №2/09.04.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 , изречение второ от ЗСПЗЗ , обявен със Заповед №РД-04-22/21.02.2024г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имот в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен 382.99 KB
Заповед №РД46-132/02.04.2024г. на министъра на земеделието и храните и допълнителен списък със свободни имоти с начин на трайно ползване "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ в Област Плевен за стопанската 2024/2025 година. 827.87 KB
Протокол №1/02.04.2024г. от проведен общ търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-31/28.02.2024г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти находящи се в землищата на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, с. Долни Луковит, общ. Искър и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. 360.73 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа