27.02.2024


Документи за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица. 241.41 KB
Заповед №РД-04-326/21.12.2023г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за прекратяване на търг в частта за поземлен имот, находящ се землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, във връзка с открита процедура със Заповед № РД-04-297/05.12.2023г. за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти – частна държавна собственост, находящи се в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен. 388.35 KB
Заповед №РД-04-319/19.11.2023г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за прекратяване на търг в частта за поземлен имот, находящ се землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, във връзка с открита процедура със Заповед № РД-04-280/14.11.2023г. за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти – частна държавна собственост, находящи се в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, с. Бъркач и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. 388.92 KB
Заповед № РД-04-297/05.12.2023г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землищата на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 390.22 KB
Заповед № РД-04-296/05.12.2023г. за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землищата на с. Долни Луковит, община Искър, с. Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ. 385.36 KB
Заповед № РД-04-295/05.12.2023г. за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за продажба на имот, находящ се в землището на с. Рупци, община Червен бряг, по реда на чл.27, ал.9, във вр. с ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ и пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 382.50 KB
Заповед № РД-04-281/14.11.2023г. за откриване на общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землищата на с. Въбел, община Никопол, с. Малчика, община Левски, област Плевен по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ. 388.81 KB
Заповед № РД-04-280/14.11.2023г. за откриване на общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землищата на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, с. Бъркач, община Долни Дъбник, с. Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 392.08 KB
Протокол №2/01.11.2023г. от проведен търг II тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД-04-226/11.10.2023г. 553.15 KB
Протокол №1/13.10.2023г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-156/21.09.2023г. 282.36 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа