новини
 • 06.11.2023 г.
  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СТАРТИРАТ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ
  прочети >>
 • 03.02.2023 г.
  Информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027г.
  прочети >>
 • 02.11.2022 г.
  СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Списък на свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за стопанската 2024/2025г. на територията на област Плевен 822.44 KB
Заповед № РД 46-45/28.02.2024г на министъра на земеделието и храните, на основание чл.37и, ал.2, във връзка с чл. 24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2024-2025г 1.27 MB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mарт 2024г 544.96 KB
Заповед №РД-04-28/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 09.01.2024г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землището на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен. 405.66 KB
Заповед №РД-04-27/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 19.12.2023г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землищата на с. Въбел, община Никопол и с. Малчика, община Левски, област Плевен. 354.67 KB
Заповед №РД-04-26/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място на кандидати от проведен на 19.12.2023г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землищата на с. Бъркач и с. Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен. 405.20 KB
Документи за участие в общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица. 241.62 KB
Документи за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. 240.78 KB
Заповед № РД-04-23/21.02.2024г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землището на с.Горталово, община Плевен, обл.Плевен, по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ и §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 236.08 KB
Заповед № РД-04-22/21.02.2024г. за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за продажба на имот, находящ се в землището на гр.Тръстеник, община Долна Митрополия, обл.Плевен, по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ. 238.16 KB
Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване 224.23 KB
Протокол №2/19.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-296/05.12.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на с. Долни Луковит, общ. Искър и с. Крушовица общ. Долни Дъбник. 335.57 KB
Протокол №2/19.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-297/05.12.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия и гр. Гулянци общ. Гулянци. 334.64 KB
Протокол №2/19.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-295/05.12.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имот в землището на с. Рупци, общ. Червен бряг. 334.20 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2024г 584.68 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа