новини
Всички новини

03.12.2019 г.

ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

  УВЕДОМЛЕНИЕ

На вниманието на всички  ползватели на Обекти за съхранение на зърно, регистрирани Земеделски стопани и преработватели на зърнени култури.


Уведомяваме Ви, че  в брой 94 от 29.11.2019 г. на Държавен Вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

По отношение на мониторинга на пазара на зърно се правят следните промени

1. Всички собственици и ползватели на складови вместимости с капацитет над 50 тона приравнена пшеница са длъжни да обявят пред ОД „Земеделие“ Плевен с декларация, местонахождението и капацитета на обекта за съхранение на зърно и подават ежемесечно декларация за наличното зърно в обекта.

2. Декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопанства съгласно приложение № 3 подават всички земеделски производители, които произвеждат зърно – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и соя на обща площ от 5 или повече декара. Производителите на оризова арпа подават произведените количества съгласно приложение № 5. Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.. Декларацията се подава в срок до:

- До 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица.

- До 30 ноември - за царевица, слънчоглед, соя, оризова арпа.

3. Лицата, които представляват предприятия за преработка на зърно, подават декларации за количеството преработено зърно по видове през съответното тримесечие съгласно приложение № 7.

Декларациите могат да се подават по електронен път на odzpleven@gmail.com

За допълнителна информация – Ива Иванова – Младши експерт 0879407973

Декларация за обявяване на обект за съхранение на зърно - Приложение 1

Декларация за наличното количество зърно в обект за съхранение на зърно - Приложение 2

Декларация за количеството произведено и налично зърно - Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно - Приложение № 7

 

               Декларациите трябва задължително да са с ПОДПИС – сканирани и изпратени.           


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Документи за участие в общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица. 241.62 KB
Документи за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. 240.78 KB
Заповед № РД-04-23/21.02.2024г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землището на с.Горталово, община Плевен, обл.Плевен, по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ и §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 236.08 KB
Заповед № РД-04-22/21.02.2024г. за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за продажба на имот, находящ се в землището на гр.Тръстеник, община Долна Митрополия, обл.Плевен, по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ. 238.16 KB
Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване 224.23 KB
Протокол №2/19.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-296/05.12.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на с. Долни Луковит, общ. Искър и с. Крушовица общ. Долни Дъбник. 335.57 KB
Протокол №2/19.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-297/05.12.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия и гр. Гулянци общ. Гулянци. 334.64 KB
Протокол №2/19.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-295/05.12.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имот в землището на с. Рупци, общ. Червен бряг. 334.20 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2024г 584.68 KB
Протокол №1/09.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-297/05.12.2023г. за имоти в землищата на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия и гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен 410.14 KB
Протокол №1/09.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-296/05.12.2023г. за имоти в землищата на с. Долни Луковит, общ. Искър и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен 379.95 KB
Протокол №1/09.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ,във връзка с пар.12а от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-295/05.12.2023г. за имоти в землището на с. Рупци, общ. Червен бряг, обл. Плевен 389.50 KB
Протокол №2/08.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-280/14.11.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на с. Бъркач, общ. Долни Дъбник и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник. 383.62 KB
Протокол №2/08.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал. 8 , обявен със Заповед №РД-04-281/14.11.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на с. Въбел, общ. Никопол и с. Малчика, общ. Левски. 382.20 KB
Протокол №1/19.12.2023г. по проведен търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-280/14.11.2023г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Плевен за имоти, находящи се в в землищата на с. Бъркач, общ. Долни Дъбник и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник. 375.86 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа