новини
Всички новини

03.12.2019 г.

ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

  УВЕДОМЛЕНИЕ

На вниманието на всички  ползватели на Обекти за съхранение на зърно, регистрирани Земеделски стопани и преработватели на зърнени култури.


Уведомяваме Ви, че  в брой 94 от 29.11.2019 г. на Държавен Вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

По отношение на мониторинга на пазара на зърно се правят следните промени

1. Всички собственици и ползватели на складови вместимости с капацитет над 50 тона приравнена пшеница са длъжни да обявят пред ОД „Земеделие“ Плевен с декларация, местонахождението и капацитета на обекта за съхранение на зърно и подават ежемесечно декларация за наличното зърно в обекта.

2. Декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопанства съгласно приложение № 3 подават всички земеделски производители, които произвеждат зърно – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и соя на обща площ от 5 или повече декара. Производителите на оризова арпа подават произведените количества съгласно приложение № 5. Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.. Декларацията се подава в срок до:

- До 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица.

- До 30 ноември - за царевица, слънчоглед, соя, оризова арпа.

3. Лицата, които представляват предприятия за преработка на зърно, подават декларации за количеството преработено зърно по видове през съответното тримесечие съгласно приложение № 7.

Декларациите могат да се подават по електронен път на odzpleven@gmail.com

За допълнителна информация – Ива Иванова – Младши експерт 0879407973

Декларация за обявяване на обект за съхранение на зърно - Приложение 1

Декларация за наличното количество зърно в обект за съхранение на зърно - Приложение 2

Декларация за количеството произведено и налично зърно - Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно - Приложение № 7

 

               Декларациите трябва задължително да са с ПОДПИС – сканирани и изпратени.           


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-282/17.11.2020г. 473.76 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-243/15.10.2020г. 496.71 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-242/15.10.2020г. 369.15 KB
Заповед №РД-04-282/17.11.2020г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор в землището на с. Асеново и необходимите документи за участие. 787.31 KB
Заповед №РД-04-283/18.11.2020г. за класираните кандидати от проведен търг по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-105/05.08.2020г. 563.28 KB
ЗАПОВЕД РД–04-259/28.10.2020 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №02/18.09.2020 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2020/2021г. 398.93 KB
Протокол №1/16.10.2020г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-120/10.09.2020г. 279.62 KB
Заповед №РД-04-242/15.10.2020г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на първи търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за земеделска земя в стопански двор в гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия и необходими документи за участие 490.77 KB
Заповед №РД-04-243/15.10.2020г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за земеделски земи в стопански двор в с. Обнова, общ. Левски и необходими документи за участие 490.76 KB
Протокол №2/18.09.202г. от проведен търг II тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД-04-116/26.08.2020г 398.96 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-105/05.08.2020г. 489.15 KB
До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни 235.08 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2020-2021 152.21 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2020-2021 153.61 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2020-2021 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 102.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък


 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

Национална Селска Мрежа