новини
Всички новини

03.12.2019 г.

ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

  УВЕДОМЛЕНИЕ

На вниманието на всички  ползватели на Обекти за съхранение на зърно, регистрирани Земеделски стопани и преработватели на зърнени култури.


Уведомяваме Ви, че  в брой 94 от 29.11.2019 г. на Държавен Вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

По отношение на мониторинга на пазара на зърно се правят следните промени

1. Всички собственици и ползватели на складови вместимости с капацитет над 50 тона приравнена пшеница са длъжни да обявят пред ОД „Земеделие“ Плевен с декларация, местонахождението и капацитета на обекта за съхранение на зърно и подават ежемесечно декларация за наличното зърно в обекта.

2. Декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопанства съгласно приложение № 3 подават всички земеделски производители, които произвеждат зърно – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и соя на обща площ от 5 или повече декара. Производителите на оризова арпа подават произведените количества съгласно приложение № 5. Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.. Декларацията се подава в срок до:

- До 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица.

- До 30 ноември - за царевица, слънчоглед, соя, оризова арпа.

3. Лицата, които представляват предприятия за преработка на зърно, подават декларации за количеството преработено зърно по видове през съответното тримесечие съгласно приложение № 7.

Декларациите могат да се подават по електронен път на odzpleven@gmail.com

За допълнителна информация – Ива Иванова – Младши експерт 0879407973

Декларация за обявяване на обект за съхранение на зърно - Приложение 1

Декларация за наличното количество зърно в обект за съхранение на зърно - Приложение 2

Декларация за количеството произведено и налично зърно - Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно - Приложение № 7

 

               Декларациите трябва задължително да са с ПОДПИС – сканирани и изпратени.           


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2023-2024 159.61 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2023-2024 157.86 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2023-2024 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 40.84 KB
3аповед № РД-04-156/21.09.2023г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2023-2024. 301.80 KB
Протокол №1/21-22.08.2023г. от проведен търг I тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за 2023-2024г., обявен със заповед РД-04-119/13.07.2023г. 4.23 MB
Заповед № РД-04-127/08.08.2023г. за класиране на участници от проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в стопански двор в землищата на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, с. Градище, община Левски, с. Ракита, община Червен бряг и с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 409.21 KB
Заповед № РД-04-124/31.07.2023г. за прекратяване на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на имот, находящ се в стопански двор с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен. 397.21 KB
Заповед № РД-04-123/31.07.2023г. за класиране на участници от проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в стопански двор в землище с. Въбел, общ. Никопол и с. Малчика, общ. Левски по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ. 404.46 KB
Протокол №1/24.07.2023г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-106/16.06.2023г. 558.96 KB
Образци на договори за отдаване под наем/аренда на имоти от ДПФ за стопанската 2023-2024 276.20 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2023/2024 107.27 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2023/2024 105.45 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2023-2024г - (първа тръжна сесия) 796.50 KB
3аповед № РД-04-119/13.07.2023г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2023-2024 година. 63.42 KB
Протокол №1/20.06.2023г. по проведен търг по реда на чл.27, ал. 9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-90/17.05.2023г. за имот в землището на с. Малчика, общ. Левски 378.28 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа