новини
Всички новини

03.12.2019 г.

ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

  УВЕДОМЛЕНИЕ

На вниманието на всички  ползватели на Обекти за съхранение на зърно, регистрирани Земеделски стопани и преработватели на зърнени култури.


Уведомяваме Ви, че  в брой 94 от 29.11.2019 г. на Държавен Вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

По отношение на мониторинга на пазара на зърно се правят следните промени

1. Всички собственици и ползватели на складови вместимости с капацитет над 50 тона приравнена пшеница са длъжни да обявят пред ОД „Земеделие“ Плевен с декларация, местонахождението и капацитета на обекта за съхранение на зърно и подават ежемесечно декларация за наличното зърно в обекта.

2. Декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопанства съгласно приложение № 3 подават всички земеделски производители, които произвеждат зърно – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и соя на обща площ от 5 или повече декара. Производителите на оризова арпа подават произведените количества съгласно приложение № 5. Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.. Декларацията се подава в срок до:

- До 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица.

- До 30 ноември - за царевица, слънчоглед, соя, оризова арпа.

3. Лицата, които представляват предприятия за преработка на зърно, подават декларации за количеството преработено зърно по видове през съответното тримесечие съгласно приложение № 7.

Декларациите могат да се подават по електронен път на odzpleven@gmail.com

За допълнителна информация – Ива Иванова – Младши експерт 0879407973

Декларация за обявяване на обект за съхранение на зърно - Приложение 1

Декларация за наличното количество зърно в обект за съхранение на зърно - Приложение 2

Декларация за количеството произведено и налично зърно - Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно - Приложение № 7

 

               Декларациите трябва задължително да са с ПОДПИС – сканирани и изпратени.           


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол №2/11.07.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-107/29.05.2024г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на с. Пелишат, общ. Плевен, обл. Плевен. 381.88 KB
Протокол №1/02.07.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-107/29.05.2024г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на с. Пелишат, общ. Плевен, обл. Плевен. 400.15 KB
Образци на договори за отдаване под наем/аренда на имоти от ДПФ за стопанската 2024-2025 548.62 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица - 2024/2025 - (първа тръжна сесия) 205.29 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Физически лица - 2024/2025 - (първа тръжна сесия) 200.74 KB
Списъци на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2024-2025г - (първа тръжна сесия) 183.96 KB
3аповед № РД-04-157/25.06.2024г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2024-2025 година. 463.26 KB
Заповед №РД-04-129/18.06.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за прекратяване на тръжна процедура от обявен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ на имот, частна държавна собственост, находящ се в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, област Плевен. 387.13 KB
Заповед №РД-04-128/18.06.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 27.03.2024г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Горталово, общ. Плевен, област Плевен. 353.49 KB
Заповед №РД-04-127/07.06.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 02.04.2024г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Долни Луковит, община Искър и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, област Плевен. 402.70 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2024г 492.44 KB
Заповед № РД-04-107/29.05.2024г. за откриване на първи търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землището на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен по реда на чл.27, ал.8, изречение втора от ЗСПЗЗ. 384.23 KB
Заповед № РД-04-105/28.05.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на пожароопасен сезон в област Плевен 550.10 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mай 2024г 582.08 KB
Протокол №2/12.04.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ , обявен със Заповед №РД-04-31/28.02.2024г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имот в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, с. Долни Луковит, общ. Искър и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. 382.54 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа