18.07.2024


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛЕВЕН 1.19 MB
Вътрешни правила за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - Плевен 19.07 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛЕВЕН 1.63 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-101/24.08.2022г. УТВЪРЖДАВА ХАРТА НА КЛИЕНТА 246.47 KB
Харта на клиента 331.56 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ОТ ЗАПОВЕДИТЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ / СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 797.97 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ И РАБОТНИЯ ПОТОК В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛЕВЕН 896.27 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ И ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ И/ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПУСНАТИ ЗЛОУПОТРЕБИ, НЕРЕДНОСТИ, ИЗМАМИ, ГРЕШКИ И ДРУГИ 244.11 KB
ЗАПОВЕДИ РД-153 И РД-154 ОТ 03.08.2016Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ПЛЕВЕН В СТРАНАТА 288.22 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ПЛЕВЕН В СТРАНАТА 98.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа