29.05.2024


Заповед за прекратяване на тръжната процедура, открита със Заповед №РД-04-296/05.12.2023г. на Директора на ОД „Земеделие” – Плевен, за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти- частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Долни Луковит, общ. Искър и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. 398.04 KB
Заповед № РД-04-31/28.02.2024г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землищата на с.Крушовица, община Долни Дъбник, с.Долни Луковит, общ.Искър и гр.Тръстеник, общ.Долна Митрополия, обл. Плевен, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 250.08 KB
Списък на свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за стопанската 2024/2025г. на територията на област Плевен 822.44 KB
Заповед № РД 46-45/28.02.2024г на министъра на земеделието и храните, на основание чл.37и, ал.2, във връзка с чл. 24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2024-2025г 1.27 MB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mарт 2024г 544.96 KB
Заповед №РД-04-28/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 09.01.2024г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землището на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен. 405.66 KB
Заповед №РД-04-27/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 19.12.2023г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землищата на с. Въбел, община Никопол и с. Малчика, община Левски, област Плевен. 354.67 KB
Заповед №РД-04-26/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място на кандидати от проведен на 19.12.2023г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землищата на с. Бъркач и с. Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен. 405.20 KB
Документи за участие в общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица. 241.62 KB
Документи за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. 240.78 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа