28.05.2022


19.04.2022г. Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 165.07 KB
Указания за изготвяне на протоколи при провеждане на процедура по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 78.48 KB
Инструкция за информация и комуникация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град. 85.15 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-София-град за утвърждаване на „Инструкция за информация и комуникация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град“. 91.50 KB
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град. 112.50 KB
Вътрешни правила за организационната структура, права, задължения и нива на докладване в Областна дирекция "Земеделие"-София-град. 4.99 MB
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по отношение дейността на Областна дирекция „Земеделие” София - град. 149.50 KB
Механизъм за сключване на споразумения при обмен на данни с външни организации в Областна дирекция "Земеделие" София град. 1.42 MB
В ъ т р е ш н и п р а в и л а за докладване на нарушения на етичния кодекс за поведение на служителите в областна дирекция „Земеделие”- София - град. 107.00 KB
Вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните документи и свързаните с тях документи и процедури в Областна дирекция „Земеделие” - София - град. 93.61 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg