новини
 • February 06, 2024
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • February 23, 2023
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • February 17, 2023
  Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за вземане на средни проби от пролетници, реколта 2022 през месец СЕПТЕМВРИ 2022 - обявен на 23.08.2022 год. 63.15 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АВГУСТ 2022 г. - публикувано на 23.08.2022 год. 63.57 KB
Уведомление и указания за попълване на приложение № 3, към чл.14, ал.1 от Наредба № 23/29.12.2015 г. за реколтиране на произведени количества есенници от площи над 5 дка, реколта 2022 г.; Приложение № 3 към чл.14, ал.1 от Наредба № 23/29.12.2015 г. 126.68 KB
Заповед № РД 09-858 от 28.07.2022 г. във връзка с заповед № РД 09-847 от 22.07.2022г. на министъра на земеделието. 121.63 KB
Заповед РД 09-847/ 22.07.2022г. на министъра на земеделието д-р Иван Иванов за забрана в периода от 25 юли до 7 август 2022 г. включително, поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене. 268.43 KB
График за извършване на проверки през месец АВГУСТ 2022 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 25.07.2022 год. 61.24 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЮЛИ 2022 г. - публикувано на 25.07.2022 год. 63.73 KB
Заповед №РД 09-823 от 14.07.2022 г. на министъра на земеделието за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022 413.95 KB
Заповед № РД-04-145 от 13.07.2022 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти на територията на с. Паламарца, общ. Попово, обл. Търговище в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ. Тръжни Документи за физически и юридически лица. 73.73 KB
Решение № ПП-10-04/07.07.2022 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 67.68 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »