новини
 • February 06, 2024
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • February 23, 2023
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • February 17, 2023
  Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД-04-142 от 19.04.2023 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и с. Висок, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Тръжни документи. 427.50 KB
Заповед № РД-04-138/02.06.2022 г. на директора на ОД "Земеделие", относно обявяване на пожароопасен сезон през пролетно-летния период на 2023 год. във всички земеделски територии на област Търговище. 70.42 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАЙ 2023 г. - публикувано на 29.05.2023 год. 63.55 KB
Покана за избор за независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти по реда на чл.56а, ал.4 и 56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ; 65.85 KB
Покана за избор за независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за изготвяне на пазарни оценки на земеделски земи и трайни насаждения от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 105, ал. 7 и ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл.112, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ. 66.62 KB
График за извършване на проверки през месец МАЙ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 25.04.2023 год. 62.88 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АПРИЛ 2023 г. - публикувано на 25.04.2023 год. 63.90 KB
Заповед № РД-04-121 от 19.04.2023 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и с. Висок, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Тръжни документи. 427.28 KB
Заповед № РД-04-117 от 12.04.2023 г. за класиране на кандидатите в проведен таен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост на поземлен имот 10121.304.522 с площ 612 кв.м. по КККР на с. Вардун, общ. Търговище, обл. Търговище, обл. Търговище. 67.44 KB
Класиране в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и с. Горско Абланово, общ. Опака, обл. Търговище, обявен със Заповед № РД-04-54 от 28.02.2023 г. 78.15 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »