новини
 • 05.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г
  прочети >>
 • 14.11.2022 г.
  Допълнителен прием по държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“- изменение
  прочети >>
 • 14.10.2022 г.
  На 17-и и 18-и октомври ще има допълнителен прием по държавната помощ за газьола
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Актуално! Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на Mинистъра на земеделието, храните и горите и Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година 653.55 KB
Актуално! Протокол № 1 от 26.07.2018 г. от проведена тръжна сесия № 1 на обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2018/2019 г. – публикуван на 26.07.2018 г. 155.50 KB
Актуално! Обявление за издадена Заповед № РД-07-195/24.07.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, с кoято са одобрени планове на новообразуваните имоти за стопански дворове на с. Хрищени, общ. Стара Загора и с. Съединение, общ. Братя Даскалови. 93.50 KB
Актуално! Обявление за издадена Заповед № РД-07-145/03.05.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, с кoято са одобрени планове на новообразуваните имоти за стопански дворове на с. Черганово, общ. Казанлък, с. Оризово, общ. Братя Даскалови и с. Главан, общ. Гълъбово. 91.00 KB
Актуално! Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАРТ 2018 година и първото тримесечие на 2018 г. - обявено на 21.03.2018 год. 318.70 KB
Актуално! Решение № 1 oт 31.01.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 77.00 KB
Актуално! Протокол от 05.02.2018 г. за разглеждане на възражения срещу протокол № 20 от 23.01.2018 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 и чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № РД-07-530/14.12.2017 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 81.50 KB
Актуално! Протокол N 20 от 23.01.2018 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-530/14.12.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, публикуван на 26.01.2018 г. 243.50 KB
Актуално! Заповед № РД-07-486/31.10.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора, на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, за определяне на останалите свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд след проведен търг, на основание чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2017/2018 година. 61.00 KB
Актуално! Заповед № РД-07-485/31.10.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора, на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, за определяне на останалите свободни земи от държавния поземлен фонд, след проведена първа тръжна сесия за стопанската 2017/2018 година. 62.88 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. »