новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Важно Средното годишно рентно плащане по §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2020 – 2021 г. в лева за декар, за всички землища в област Смолян. 32.52 KB
Важно За Земеделските стопани ZS_v28_3- Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант 513.31 KB
Важно Информация за биологичните оператори и подизпълнители 14.04 KB
Важно Африканска чума по свинете 1. информация за заболяването; 2. мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните. 86.98 KB
Важно Заповед № РД09-757 от 10.08.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите с приложенията към нея за извършване на специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) за кампания 2018 г. Публикувана на 14.08.2018г. 1.11 MB
Важно Заповед № РД-46-395 от 08.08.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Глава седма "Ползване на земеделски земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2018-2019 г. представляващи неразделна част от заповедта, съгласно приложението. Публикувана на 10.08.2018г. 641.03 KB
Важно ЗАПОВЕД РД46 -353/26.07.2018г. на Министър на земеделието, храните и горите за одобряване на правила за регистрация на договорите за наем и аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 295.44 KB
Важно Заповед РД09-78 на Министър на земеделието, храните и горите , и указания за обследване и издаване на констативни протоколи. 5.34 MB
Важно Информация във връзка с подпомагане в овцевъдството през 2018 г. - 2 26.44 KB
Важно Информация във връзка с подпомагане в овцевъдството през 2018 г. 27.83 KB
Важно Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 13.13 KB
Важно Не се предвижда удължаване на определените срокове за прием на заявления за подпомагане за директни плащания за Кампания 2018. 13.97 KB
Важно Заповед РД-05-85 от 16.05.2018г. за обявяване на пожароопасен сезон на земеделските земи на територията на област Смолян за периода от 17.05.2018г. до 15.11.2018г. 240.09 KB
Важно Указания за реда и условията за вписване в Лозарския регистър 11.03 KB
Важно Документи за участие в разпределение на ливади, пасища и мери от ОПФ и ДПФ по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ. Одобрени със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 36.52 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа