новини обратно
 • 10.05.2024 г.
  22 май - Провеждане на информационна кампания за Директни плащания 2024
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № ПО-09-1433-2 от 06.02.2024 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Шумен за определяне цени на имотите- полски пътища, находящи се на тероторията на община Нови пазар 316.67 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 2023-2024 18.89 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 2023-2024 19.37 KB
Заявление физически лица 2023-2024 23.12 KB
Заявление юридически лица 2023-2024 25.01 KB
Заповед № РД-12-01-142-60 от 06.02.2024 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Шумен ведно с приложенията към нея 21.32 MB
Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване Публикувана на 05.02.2024 г. 224.23 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец ФЕВРУАРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 2.02.2024 г. 56.40 KB
ПРОТОКОЛ №1 от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-12-01-142-46/ 03.01.2024 г. на директора на ОД ”Земеделие” Шумен 96.47 KB
Протокол №1 от заседание на тръжна комисия 95.06 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец ЯНУАРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 3.01.2024 г. 54.95 KB
Свободни площи за едногодишни полски култури чл.47o, ал.2 от ППЗСПЗЗ-втора тръжна сесия 266.42 KB
Свободни площи §12 2023-2024-втора тръжна сесия 16.99 KB
Свободни площи с трайни насаждения 26.89 KB
Свободни площи за едногодишни полски култури - допълнителен списък 39.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане