02.12.2023


28.11.2023г. „Вътрешни правила на Стандартна оперативна процедура за извършване на проверки по реда на чл. 47, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ). 548.83 KB
28.11.2023г. Заповед за„Вътрешни правила на Стандартна оперативна процедура за извършване на проверки по реда на чл. 47, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) 170.66 KB
27.11.2023 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ПЛОВДИВ 602.37 KB
27.11.2023 г. Заповед за утвърждаване на правила по ЗОП 181.03 KB
27.11.2023 г. Заповед за масиви за ползване 306.64 KB
27.11.2023 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ПЛОВДИВ 473.72 KB
11.08.2023 г. Заповед за процедура по конопа. 144.00 KB
УТВЪРЖДАВАНЕ НА „ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 18 И ЧЛ. 19 ОТ НАРЕДБА № 1 ОТ 12 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАКНО, СЕМЕНА ЗА ФУРАЖ И ХРАНА И СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,3 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ, ОПРЕДЕЛЕНО В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА, ЗА ТЪРГОВИЯ И КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2023 Г.)“ 140.76 KB
16.06.2023 Г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” -ПЛОВДИВ 93.53 KB
16.06.2023 Г. ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” -ПЛОВДИВ 252.96 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744