Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

     Легална дефиниция на понятието се съдържа в чл.2 от Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. Конфликтът на интереси за лицата, заемащи публични длъжности, се установява от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Комисията е специализиран, независим, постоянно действащ държавен орган за проверка и установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.  3 ЗПУКИ. Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, по решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси или по искане на лицето, заемащо публична длъжност. 
Установяване на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал.Всеки, който разполага с данни, че лице, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредба на този закон, може да подаде сигнал за конфликт на интереси.  Всеки, който разполага с данни за нарушение на разпоредбите на чл. 21 или 22 от ЗПУКИ, може да подаде сигнал за конфликт на интереси. Когато разполага с данни, че лице, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредба на този закон, органът по избора или назначаването или съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 незабавно изпраща сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заедно със заверени копия от документите, относими към сигнала. 
Сигналът, както и искането за установяване на конфликт на интереси, се подава писмено и се регистрира. 
Защита на подалия сигнал, съгласно ЗПУКИ 
   Чл. 32. (1) Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това
(2) Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да
1. не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала; 
2. не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с азглеждането на сигнала;

3. опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица. 
(3) Лицата по ал. 2 предлагат на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, включително мерки, които да предотвратяват действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз. 
(4) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало искане, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.


Заповед и вътрешни правила за организацията за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси ТУК

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2021 г.Декларации 2021

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2020 г. Декларации 2020


Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2019 г. Декларации 2019

Декларации по чл.35 ал.1, т.1 от Закона  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2018 г. Декларации_1Декларации_2

Атанаска Стоилова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Албена Спасова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Ангел Личев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Антоанета Велкова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Антония Арнаудова- Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Антония Кънчева- Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Адриана Кехайова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Асен Йорданов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Байрамали Идриз - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Бениан Нокова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Боряна Скочева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Веселина Узунова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Валентина Гънчевска - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Видка Иванова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Галина Иванова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Галина Петрова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Ганка Шопова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Георги Гюлеметов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Георги Карагогов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Гергана Спасовa - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Гълъбина Генчева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Гюлбахар Хаджисадък - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Деница Вакрилова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Димитър Воденичаров - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Донка Ватева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Евгения Врачева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Елена Григорова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Елена Димова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Елица Бояджиева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Емил Джулев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Емилия Йорданова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Емине Бозали - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Зелиш Аптикадир - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Златка Михайлова- Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Иво Андонов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Илияна Маринова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Ирина Дъбова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Иван Райков - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Иванка Рангелова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Йорданка Янчева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Катерина Манева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Катя Попова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Катя Петковска - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Кирил Василев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Костадин Костадинов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Костадинка Кирилова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Красимир Веков - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Красимира Камбурова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Красимира Господинова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Лазаринка Йочкова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Лидия Койрушка - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Лиляна Крантова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Магдалена Йорданова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Мариана Соколова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Марин Василев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Мария Насева -Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Мария Танчовска - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Мелиха Юмер - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Милена Илчева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Милена Симеонова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Милена Христева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Милка Масленкова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Мими Найденова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Надя Иванова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Нанко Шейретов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Надя Димова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Надя Пашкулева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Недялка Георгиева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Недялка Пенцова Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Николина Димова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Павлин Беловеждов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Пенка Ангелиева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Пенка Ганева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Пенка Деведжиева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Пенка Петкова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Петя Пешева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Пенка Топалска - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Петър Райчев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Радка Узунова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Райна Баръмска - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Светла Христовa - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Светослав Белев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Сийка Бандакова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Симеон Велев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Симеон Чукалов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Татяна Богоева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Теменужка Сиракова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Тихомир Георгиев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Тома Цилев - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Таня Клишева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Тодорка Цоковска - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Харие Шакир - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Цветелина Граматикова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Цветелина Кацарска - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Юлиана Георгиева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Янка Христева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Янко Янков - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 


АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 661"


Отговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744