14.06.2024


АКТУАЛНО!!! 2024 АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН 2024г. - Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики. 31.72 KB
важно актуално ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОД „ ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПЕРНИК 79.46 KB
актуално ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 76.60 KB
актуално НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. Приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г., обн., ДВ, бр. 81 от 2.10.2018 г. 253.63 KB
актуално Антикорупционен план на министерството на земеделието, храните и горите за 2019г. 880.95 KB
актуално Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 503.21 KB

 Информация за връзка: 

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg