новини
 • 11.03.2022 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските производители вече могат да проверят дали попадат в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021
  прочети >>
 • 06.08.2021 г.
  До 20 август се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Решение № К – 05 от 18.06.2020 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи - публикувано на 22.06.2020 г. 84.00 KB
Областна дирекция “Земеделие” – Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД–04–83/16.06.2020 г. на директора за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор, извън урбанизираната територия, в землището на с. Черешица, община Кърджали, област Кърджали – публикувано на 16.06.2020 г. 71.04 KB
Заповед пожароопасен сезон - публикувано на 15.06.2020 г. 454.40 KB
График за дейността на отдел „Технически контрол и безопасност на техниката“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали през месец юни 2020 - публикувано на 01.06.2020 г. 511.67 KB
Заповед №РД-04-76/20.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения. Публикувано на 22.05.2020 г. 422.05 KB
Заповед №РД-04-74/20.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждането на търг ( първа тръжна сесия ) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смески ( срок от 5 стопански години ) и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Публикувано на 22.05.2020 г. 2.85 MB
Обявление Крилатица - публикувано на 21.05.2020 г. 71.05 KB
Решение №К-04/14.05.2020 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ - публикувано на 20.05.2020 г. 80.50 KB
Протокол № 1/18.05,2020 г. от заседание на тръжна комисия, определена със Заповед №РД-04-71/15.05.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 20.05.2020 г. 322.40 KB
Заповед тютюн - публикувано на 27.04.2020 г. 70.36 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »