новини
 • 17.11.2023 г.
  Стопаните кандидатстват за de minimis от 20 ноември до 1 декември
  прочети >>
 • 03.11.2023 г.
  СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Кърджали
  прочети >>
 • 29.03.2023 г.
  Регистрацията на тютюнопроизводителите се удължава до 28 април
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ОД "Земеделие" - Кърджали обявява, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена Заповед №РД-04-109/24.08.2020 г. на директора за одобряване план на новообразуваните имоти в стопански двор, извън урбанизираната територия на с. Плазище, община Джебел, гр. Кърджали. Публикувано на 25.08.2020 г. 1.14 MB
Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. Публикувано на 21.08.2020 г. 36.91 KB
Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали уведомява земеделските стопани, че на 19.08.2020 г. от 10:30 часа, в стая 211 на НТС в гр. Кърджали ще се проведе среща на областния експертен съвет по животновъдство. На срещата ще присъства председателят на областния експертен съвет г-н Бойко Синапов и представители от териториалните служби към МЗХГ. Заседанието ще проведе при следният дневен ред: 1. Подпомагане по de minimis; 2. Подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; 3. Схема „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“; 4. Текущи. Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали кани всички животновъди и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието. 29.00 KB
Заповед № РД09-604/31.07.2020 г - Пупликувано на 11.08.2020 г. 62.16 KB
Заповед № 03-РД/2418 /10.08.2020 г. - публикувано на 11.08.2020 г. 191.68 KB
Заповед №РД-04-94 от 28.07.2020 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Кърджали. Публикувано на 28.07.2020 г. 198.08 KB
Областна дирекция “Земеделие” – Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД–04–92/27.07.2020 г. На Директора за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор, извън урбанизираната територия, в землището на с. Гулийка, община Крумовград, област Кърджали. Публикувано на 28.07.2020 г. 71.08 KB
График за дейността на отдел „Технически контрол и безопасност на техниката“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали през месец август 2020 - публикувано на 28.07.2020 г. 261.51 KB
Решение № К – 06 от 23.07.2020 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи – публикувано на 24.07.2020 г. 80.00 KB
Заповед №РД-04-88/06.07.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали, за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 18.05.2020 г. търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ. Публикувано на 07.07.2020 г. 278.02 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »