30.05.2024

Новини

Всички новини

08.03.2023 г.

Информация относно ползватели на имоти от ДПФ с незаплатени задължения по сключени арендни договори

Във връзка с напредването на стопанската година Областна дирекция „Земеделие“, гр. Добрич напомня на земеделските стопани, страни по договори с предмет имоти от Държавен поземлен фонд на територията на Област Добрич, че към 31.01.2023 г. е дължимо арендно плащане по тях – II вноска за стопанската 2022/2023 г.

С оглед на това тези от земеделските стопани, които не са предприели действия по заплащане на дължимите вноски и фигурират в приложения списък, следва да ги заплатят по следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк – клон Добрич

IBAN BG 07 UNCR 9660 3188 1333 10

BIC  UNCRBGSF

Неплащането на формираните задължения е основание за предприемане на мерки по принудително събиране на вземанията по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, както и за прекратяване на договорните отношения.

Тези от земеделските стопани, които са заплатили частично или изцяло, със забава, дължимите плащания по договорите за аренда, по които са страна, дължат и обезщетение за забавено плащане върху сумата, платимо по посочената по-горе банкова сметка.

Списъкът с длъжници, неразделна част от настоящото съобщение, е съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

ДЛЪЖНИЦИ ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ

ДЛЪЖНИЦИ ПО ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark