29.03.2023


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВАРНА И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ /ССЕВ/ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 76.15 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- ВАРНА 122.58 KB
Стратегия за управление на риска в Областна дирекция „Земеделие“- Варна - 2021г 122.82 KB
Вътрешни правила за прилагане на системата за двоен подпис в Областна дирекция „Земеделие“ – Варна 188.90 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“-Варна 130.14 KB
Мониторинг на дейностите в ОДЗ Варна 70.26 KB
Заповед за утвърждаване на процедури, инструкции и документи за осъществяване на предварителен контрол в ОДЗ Варна и Мониторинг на дейностите в ОДЗ Варна 12.04 MB
Процедури, инструкции и документи за осъществяване на предварителен контрол в ОДЗ Варна 208.32 KB
Процедура за избор на независим оценител за изготвяне на пазарна оценка за имоти от ДПФ 132.50 KB
ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 157.62 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа