20.07.2024


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ”

Главен Директор

инж. Милена Михайлова

Функции

1. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подпомага директора при осъществяване на правомощията му по чл. 3, ал. 3, т. 2;

2. създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), и други регистри, необходими за дейността на министерството;

3. организира поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място;

4. извършва регистрация в СИЗП на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки по ОСП на ЕС, и предава тези данни в електронен вид в Министерството на земеделието и храните за обобщаване и подаване в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

5. оказва съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане в предвидените от закона случаи;

6. подпомага извършването на проверки на място, свързани с контрола по схемите и мерките за подпомагане;

7. изпълнява задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба;

8. контролира дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) съгласно Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.);

9. предава данни и материали, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;

  10. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.);

 11. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в дейности за информиране на земеделските стопани за възможностите за кандидатстване по ПРСР за периода 2014 – 2020 г.;

12. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверка за допустимост на обучаемите и представя ваучери за обучение по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 – 2020 г.;

13. (отм. – ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.);

  14. (отм. – ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.);

  15. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.);

16. извършва проверки в кланиците съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка на кланиците (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 6 от Наредба № 15 от 2009 г.;

17. участва в комисии, свързани с категоризация на млечни ферми, одобряване на изкупвачите на краве мляко и за профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне;

18. извършва проверки на място на регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидирани съществуващи такива;

19. извършва регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини;

20. съставя актове за извършени нарушения по Закона за пчеларството;

  21. съставя актове за извършени нарушения по ЗОСИ;

  22. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) води регистър на земеделските стопани на територията на съответната област съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.);

23. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки на място на регистрирани земеделски стопани за удостоверяване верността на данните;

24. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки на местонахождението и капацитета на нови обекти за съхранение на зърно, издава удостоверения на лицата, които ги стопанисват, и ги вписва в базата данни по т. 31;

25. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) ежемесечно приема декларации по чл. 58о, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за местата на съхранение на зърно и на наличното количество зърно в тях;

26. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) всяко тримесечие приема декларации по чл. 58о, ал. 2 ЗПООПЗПЕС от земеделските производители за произведеното и наличното зърно по видове, като през периода от юли до септември декларациите за пшеница се приемат всеки месец;

27. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) приема декларации по чл. 58о, ал. 3 и 4 ЗПООПЗПЕС;

28. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) обобщава информацията от декларациите по т. 24, 25, 26 и 27 и я изпраща на дирекция "Пазарни мерки и организации на производители" в МЗХ;

29. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки на обектите за съхранение на зърно и на земеделските стопанства за достоверността на данните, вписани в декларациите по т. 25, 26 и 27;

30. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) взема проби за представително окачествяване на реколтата от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз;

31. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) води и съхранява база данни за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно и за лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно;

32. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) съставя актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС;

33. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва дейност по регистрация, промяна, прекратяване, както и отчисляване на земеделската, горската техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък "техниката", на територията на съответната област;

34. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява контрол за: а) регистрацията на техниката по чл. 11 ЗРКЗГТ; б) правоспособността на лицата, които работят с техниката; в) техническото състояние и безопасността на техниката; г) въздействието на техниката върху околната среда; д) спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника; е) наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобряване на типа; ж) наличието на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за национално одобряване на типа;

35. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и извършва годишни, сезонни и тематични прегледи на регистрираната техника;

36. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява контрол върху пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника, по отношение на емисиите на замърсители;

37. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност на територията на областта;

38. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) води регистри на: a) регистрираната техника на територията на областта; б) лицата, придобили правоспособност за работа с техниката;

39. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) създава и поддържа информационни бази данни по ЗРКЗГТ въз основа на регистрите по т. 38 и за: a) извършените технически прегледи на техниката; б) съставените актове за установяване на нарушения и издадените наказателни постановления; в) наложените ограничения върху използването на техниката от компетентните органи;

40. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) въвежда данните в информационната база данни на МЗХ по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ;

41. (предишна т. 24, доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) събира, контролира, обработва и изпраща в МЗХ данни за функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ);

42. (предишна т. 25 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) събира, обработва и изпраща в МЗХ информация при провеждането на периодични и еднократни статистически изследвания в областта на земеделието, възложени от МЗХ;

43. (предишна т. 26 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) провежда периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия;

44. (предишна т. 27 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки и издава констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия;

45. (предишна т. 28 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) събира, обработва и представя в МЗХ информация в областта на земеделието, необходима за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения;

46. (предишна т. 29 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по промяна на предназначението на земеделските земи;

  47. (предишна т. 30 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) предлага за включване в поименните списъци предложения за проектиране и изграждане на мелиоративни и противоерозионни обекти; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии;

48. (предишна т. 31 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в комисиите, свързани с определяне на обекти по чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ - мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи, рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;

49. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 32, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) контролира качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите, свързани с дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ, включително на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;

50. (предишна т. 33 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) провежда процедурата по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 18а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) със заповед на министъра на земеделието и храните, която се обнародва в "Държавен вестник";

51. (предишна т. 34 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) предявява искания по чл. 34, ал. 8 ЗСПЗЗ по отношение на земеделските земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);

52. (предишна т. 35, изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в комисии по чл. 37в ЗСПЗЗ и чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ);

53. (предишна т. 36 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид;

54. (предишна т. 37 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа регистъра на трайно изоставените земеделски земи;

55. (предишна т. 38 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа регистър на договорите за аренда по реда на Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии (ДВ, бр. 18 от 2000 г.);

56. (предишна т. 39 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа регистър на имотите с променено предназначение;

57. (предишна т. 40 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва промени в землищни граници в изпълнение на влезли в сила административни или съдебни решения;

58. (предишна т. 41 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 47е ППЗСПЗЗ;

  59. (предишна т. 42 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подготвя преписки за процедура по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и сключва договори за продажба или замяна на земи от ДПФ след издаване заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 56д, ал. 1 ППЗСПЗЗ;

  60. (предишна т. 43 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и провежда процедурата за продажба на търг на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове по реда на Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм., ДВ, бр. 42 от 2003 г.) (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2003 г.), като класирането се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 24, ал. 5 от наредбата;

61. (предишна т. 44 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва дейностите по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за определяне на размера и местонахождението на земите от ДПФ за оземляване съгласно чл. 20, ал. 2 ЗСПЗЗ;

  62. (предишна т. 45 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подготвя преписки за процедура по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ за предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните на основание чл. 24, ал. 1, изр. 2 и чл. 24а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 ЗСПЗЗ;

  63. (предишна т. 46 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и провежда търгове за продажба на земите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ по реда на глава четвърта "а", раздел II от ППЗСПЗЗ;

  64. (предишна т. 47 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

65. (предишна т. 48 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изготвя баланс на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

66. (предишна т. 49 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят съответните протоколи;

67. (предишна т. 50 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оказва съдействие при бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на експлоатация, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения съгласно чл. 18, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 26б, ал. 2 ППЗСПЗЗ;

  68. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 51, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подпомага дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ при осъществяване на функциите й на територията на областта под методическото ръководство на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ;

69. (предишна т. 51 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 52, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) провежда информационни срещи и кампании на територията на съответната област или община за информиране обществеността за политиката на МЗХ и за осъществяваните от него програми и дейности;

70. (предишна т. 52 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 53, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица и изготвя отговори и/или становища по тях;

71. (предишна т. 53 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 54, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗХ;

72. (предишна т. 54 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 55, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област;

73. (предишна т. 55 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 56, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли.

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа