16.06.2024


ДИРЕКТОР

Радослав Йовков

 Функции 

  

  1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;

  2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;

  3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;

  4. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. и ПРСР за периода 2014 – 2020 г.;

  5. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните на територията на съответната област;

  6. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.) утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните;

  7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

  8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

  9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

 10. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г.) прави предложение за включване в инвестиционната програма на МЗХ обекти, свързани с дейността на дирекцията, както и такива, свързани с дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ, включително по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;

 11. назначава и ръководи комисиите, свързани с определяне на обекти по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ - мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи; рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;

 12. определя със заповед служителите, които контролират качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ и участват в приемателните комисии при окончателното приемане на обектите;

 13. организира и назначава комисиите по приемането на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ в съответствие със Закона за устройството на територията; 

 14. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г.) контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;

 15. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;

 16. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;

 17. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;

 18. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;

 19. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

 20. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

 21. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 15, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;

 22. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 16, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация; 

 23. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., изм., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г., предишна т. 17, изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) определя служител, който да изготвя и представя необходимата информация и документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);

 24. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 3.08.2010 г., предишна т. 18, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието и храните.

   (4) При упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове.

   (5) Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар.

   (6) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията.  

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа