23.06.2024


Обща информация за потребителите на административни услуги 122.29 KB
Харта на клиента 153.53 KB
Приложение 2 към Харта на Клиента - Заявление свободен текст 29.00 KB
Приложение 3 към Харта на Клиента - заявление за комплексно административно обслужване; 37.50 KB
Приложение 4 към Харта на Клиента - списък на наименованията на административните услуги; 27.38 KB
Приложение 5 към Харта на Клиента - Анкетна карта за проучване на удовлетвореността 14.47 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие”–Варна и Общинските служби по земеделие през 2023г 31.51 KB
Декларация за достъпност на ОДЗ-Варна в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги 669.70 KB
Декларация за достъпност за съответствие на интернет страницата на МЗм с изискванията за достъпност, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. 409.10 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие”–Варна и Общинските служби по земеделие през 2022г 35.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа