19.06.2024


Заповед № РД 24-04-122/12.06.2024 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”– гр. Варна за определяне на класираните на първо и второ място кандидати, на основание чл. 56м, ал. 4 от ППЗСПЗЗ от проведен първи търг по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в Стопански дворове на територията на с.Белоградец, община Ветрино, гр.Девня, община Девня и с.Николаевка, община Суворово, област Варна - публикувана на 13.06.2024г. 1.42 MB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-124/13.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен на Протокол № РД-10-81/22.05.2024 г., изготвен на основание чл. 45, ал. 5, във връзка с чл. 45б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикувана на 13.06.2024г. 775.68 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-123/13.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен на План на новообразуваните имоти на Стопански двор за поземлен имот с идентификатор 21484.25.56 по КККР на с. Добрина, община Провадия, област Варна - публикувана на 13.06.2024г. 680.85 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-120/11.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен Протокол № РД-10-80/22.05.2024 г., изготвен на основание чл. 45, ал. 5, във връзка с чл. 45б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикувана на 11.06.2024г. 793.41 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-118/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти на Стопански двор за ПИ 30497.17.64 по Кадастралната карта на с. Звездица, община Варна, област Варна - публикувана на 11.06.2024г 668.17 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-119/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти за изменение на ПНИ на Стопански двор в с. Бояна в ПИ 05978.47.1 по КККР на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна - публикувана на 11.06.2024г. 675.24 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-117/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти за изменение на Парцеларен план на Стопански двор с. Добри дол в ПИ 21419.51.8 по Кадастралната карта на с. Добри дол, община Аврен, област Варна - публикувана на 11.06.2024г 692.32 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-116/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти на Стопански двор за поземлен имот с идентификатор 03811.41.105 по Кадастралната карта на с. Бенковски, община Аврен, област Варна - публикивана на 11.06.2024г. 686.02 KB
Заповед № РД 24-04-109/04.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Варна за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, находящи се в Стопански двор в с.Изворско, общ.Аксаково и Стопански двор в с.Белоградец, общ.Ветрино, област Варна, обявена във вестник „Труд нюз” брой 131(25 875) от 05 юни 2024 г. - публикувано на 05.06.2024г. 11.81 MB
Уведомление до всички стопани и ползватели на земеделски земи на територията на Община Аксаково - публикувано на 31.05.2024г. 584.76 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа