31.05.2023


Протокол от проведено заседание на 29.05.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 23-07-148/11.05.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” – Варна за разглеждане на постъпили възражения срещу обявения на 19.05.2023 г. Протокол от 12.05.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор 30627.140.5 по КК на с.Здравец, община Аврен, поземлен имот с идентификатор 10865.119.56 по КК на с.Ветрино, община Ветрино и поземлен имот с идентификатор 58654.6.69 по КК на с.Просечен, община Суворово, област Варна - публикуван на 30.05.2023г 423.27 KB
Протокол от проведено заседание на 29.05.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 23-07-147/11.05.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” – Варна за разглеждане на постъпили възражения срещу обявения на 19.05.2023 г. Протокол от 12.05.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти с идентификатори 56143.2.22, 56143.2.23, 56143.2.24 и 56143.2.25 по КК на с.Петров дол, община Провадия, област Варна - публикуван на 30.05.2023г 380.13 KB
Препис – извлечение на одобрен на 23.05.2023 г. Протокол от 19.05.2023 г. от 10:00 часа за избор на независим оценител по Покана изх. № РД-07-144-1/10.05.2023 г. на ОД „Земеделие“–Варна, изготвена на основание Заповед № РД 23-07-144/10.05.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие”-Варна - публикувано на 26.05.2023 985.28 KB
Уведомление до В. Василев - публикувано на 23.05.2023 82.88 KB
Одобрен на 19.04.2023г. Протокол от 12.04.2023г. от 14:00 часа за избор на независим оценител по Покана, изх. № РД-07-98-1/30.03.2023г. на ОД „Земеделие“–Варна, изготвена на основание Заповед № РД 23-07-98/30.03.2023г. на Директора на ОД „Земеделие” – Варна относно избор на оценители, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвяне на пазарни оценки по реда на чл.90 от ППЗДС, във връзка с чл.56а, ал.4, т.2 от ППЗСПЗЗ за имоти от Държавния поземлен фонд - публикуван на 19.04.2023 2.67 MB
Заповед № РД 46- 53/28.02.2023г. на Министъра на земеделието за свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023-2024г., находящи се на територията на област Варна и списък- приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта - публиувана на 01.03.2023г 917.78 KB
Протокол от 21.02.2023г. за извършване на проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Варна - публикуван на 23.02.2023 141.27 KB
Заповед № РД 46-11/ 16.01.2023г. на Министъра на земеделието за допълване на приложение № 1 към Заповед № РД46-63/28.02.2022г. за свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2022-2023г., находящи се на територията на област Варна и допълнен -списък приложение №1, представляващ неразделна част от заповедта - публикувана на 18.01.2023 1.46 MB
Обява за съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите, които са разположени в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с изработването на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри към тях в цифров и графичен вид за местност «Черешова градина», землище село Константиново, община Варна, област Варна, за имот с идентификатор 38354.213.129 по КККР - публикувана на 09.01.2023 372.60 KB
Обява за съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите, които са разположени в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с изработването на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри към тях в цифров и графичен вид за местност “Крушките” в землището на с. Приселци, община Аврен, област Варна, попадаща в имоти с идентификатори 58445.140.288, 58445.140.289, 58445.41.779, 58445.26.274, 58445.26.567, 58445.26.573, 58445.26.24, 58445.26.168, 58445.26.27, 58445.26.26, 58445.217.275, 58445.217.279, 58445.217.167, 58445.217.278, 58445.217.280, 58445.217.283, 58445.26.235, 58445.217.284, 58445.26.282, 58445.26.287, 58445.26.285, 58445.20.1 и 58445.20.3 по КККР публикувана на 09.01.2023 429.37 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа