22.07.2024


ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Директор

Юлияна Янева

Функции

1. приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;

2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;

3. систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;

4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;

 5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

 6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;

 7. разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;

 8. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси и други нормативни актове;

 9. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и бюджета на областната дирекция;

 10. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.);

 11. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изготвя годишните и междинните финансови отчети;

 12. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) контролира и анализира изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за съответната година;

 13. отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;

 14. управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;

 15. обезпечава информационното обслужване на администрацията;

 16. подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;

 17. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) води регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ;

18. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г., отм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.);

19. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

20. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа