15.06.2024


Областна дирекция “Земеделие” – Варна е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие” към Министерство на земеделието и храните. В дирекцията са обособени две дирекции. Главна дирекция "Аграрно развитие" и Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".

   Експертите към  Главна дирекция "Аграрно развитие" и експертите от Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" изпълняват задачи, свързани с административните, изпълнителни и технически дейности, по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; наредба № 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост; замяна на земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) с частни земеделски земи; промяна на предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ; ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ; помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл. 38, 39 и 40 от ЗСПЗЗ. Други специалисти отговарят за изготвяне на “Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия”: предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ – пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури; сеитба на пролетни култури; подхранване и третиране с хербициди на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.); жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица. В Областна дирекция "Земеделие" се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност

В сектор “Агростатистика” се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояние на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия на територията на област Варна.

   Регионалната политика в областта на земеделието по места се провежда от експертите от отдел “Общински служби по земеделие ”. На преден план бяха поставени приоритети, пряко свързани със селскостопанското производство. Една от основните им задачи е оказване консултантска помощ на земеделските производители. В това отношение съществува пряка връзка с дейностите на останалите разпоредители на МЗХ - най-вече с Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, Областна служба за съвети в земеделието, Регионална ветеринарно-медицинска служба и Регионална дирекция на Изпълнителна агенция по селекция и развъждане в животновъдството - при провеждане на разяснителна и консултантска дейност и оказване на специализирана помощ на земеделските производители, те периодично организират срещи със земеделски производители, млекопроизводители и млекопреработватели от област Варна, с общинските администрации и кметовете по населени места.

   Административна област Варна е разположена в североизточната част на Република България на площ 3 820 km?, което представлява 3,44 % от територията на страната. Състои се от 12 общини със 162 населени места.

    Районът, в който попада Варненска област се намира в най – северната част на Средиземноморската субтропична област и климатът тук се характеризира като континентално – средиземноморски. Валежите в този район са едни от най – слабите в страната. Най – много са през юни и ноември (по около 50 l/m?), а най – сушаво е през август – септември, когато те са 30 – 32 l/m? месечно.
   Варненска област се отличава със запазен природен потенциал, като отрицателните параметри на околната среда са значително под европейските и български норми. В областта съществува широка мрежа от защитени зони и резервати с обща площ над 530 хектара.
Подходящите климатични условия и добрата околна среда са предпоставка за успешното развитие на селското стопанство в района.
   Ползваната земеделска площ на територията на област Варна е 148483,95 ха, която се разпределя в 162 землища. Тя се стопанисва от 1208 физически и 286 юридически лица. Благоприятните почвено-климатични условия са причина за развито земеделие, като превес имат зърнените и фуражни култури, трайните насаждения, лозовите масиви.

   Обособени са два района на развитие в областта на растениевъдството: северен, който се характеризира с равнинен релеф и южен, с равнинно – хълмист и планински релеф. Преобладаващо в северния район е производството на зърнени и технически култури – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, които се оглеждат предимно от кооперации и големи арендатори. Характерно за южният район е отглеждането на трайни насаждения,които са представени от праскови, ябълки, череши и сливи, лозя и зеленчукопроизводство. В този район има възможност за развитие на екоземеделие, но то все още е в самото начало.

   Животновъдството в района е добре развито. Преобладаващият начин на отглеждане на животните е в личните стопанства, но се срещат и ферми с голям брой животни, спазващи ветеринарно – медицинските изисквания за производство на животинска продукция. На територията на областта крупните животновъдни ферми работят на основата на селекционно – племенна дейност.


   Чрез преструктуриране на дейностите и интензивно развитие на земеделието и животновъдството селското стопанство е възможно да повиши значително делът си в социално икономическото развитие на областта и икономически да стабилизира периферните малки общини. Приоритетите са свързани с възстановяване на лозови масиви, създаване на трайни насаждения, рехабилитация на напоителните системи, изграждане на малки зърнобази, реконструкция на животновъдни ферми, изграждане на борси и тържища и “Агробизнес-център” .
Територията на област Варна е зона с параметри, отговарящи на изискванията на ЕС за развитие на животновъдството и растениевъдството, както и предоставя благоприятни условия за производство на екологично чиста селскостопанска продукция и развитие на селски туризъм. Областта разполага с висок природен, икономически и човешки ресурс, благоприятен био-климатичен потенциал, Черноморско крайбрежие, високопродуктивни обработваеми земи и мрежа от защитени територии. Всички те предопределят възможностите за просперитет в развитието на региона като цяло и в частност на селското стопанство в него.
   В началото на 2007 г. стартира регистрацията на земеделските стопани в системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Цялостната дейност за подпомагане на земеделските стопани в област Варна по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ бе извършена от експерти на ОС”Земеделие” и ОД”Земеделие” - като се започне от дешифрирането и дигитализацията на физическите блокове в регионалните центрове, софтуерната, хардуерната поддръжка и системното администриране, подсигуряваща тaзи дейност, до регистрациите през периода 01.03.2007 г. - 15.05.2007 г., приемане и предаване в Областната разплащателна агенция /ОРА/ на общо заявление за подпомагане, изчертаване на картите с ползваните от земеделския стопанин парцели и извършване на теренни проверки за коректност на граници и начин на трайно ползване на блоковете на земеделското стопанство.
 

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа