15.07.2024


Процедура за избор на независим оценител за изготвяне на пазарна оценка за имоти от ДПФ 132.50 KB
ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 157.62 KB
Съобщение за утвърдени ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност в ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ВАРНА. 13.72 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за процедурите по оценяване на изпълнението и обучението на служителите от Областна дирекция „Земеделие" - Варна 603.03 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване 388.50 KB
Вътрешни правила за предварителен контрол върху дейности, свързани с получаването на приходи 3.04 MB
Вътрешни правила за командироване на служители в страната и чужбина 1.26 MB
Вътрешни правила за подбор, назначаване и преназначаване на служители 1.74 MB
Вътрешни правила по приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица 1.29 MB
Вътрешни правила за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции 646.32 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа