новини
Всички новини

03.02.2016 г.

НАРЕДБА 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Съответните декларации (приложение 1, приложение 2, приложение 3 и/или приложение 7) се подават на хартиен носител в Областна дирекция "Земеделие" Варна или по електронен път на е-мейлmpz_var@abv.bg.Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-120/11.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен Протокол № РД-10-80/22.05.2024 г., изготвен на основание чл. 45, ал. 5, във връзка с чл. 45б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикувана на 11.06.2024г. 793.41 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-118/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти на Стопански двор за ПИ 30497.17.64 по Кадастралната карта на с. Звездица, община Варна, област Варна - публикувана на 11.06.2024г 668.17 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-119/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти за изменение на ПНИ на Стопански двор в с. Бояна в ПИ 05978.47.1 по КККР на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна - публикувана на 11.06.2024г. 675.24 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-117/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти за изменение на Парцеларен план на Стопански двор с. Добри дол в ПИ 21419.51.8 по Кадастралната карта на с. Добри дол, община Аврен, област Варна - публикувана на 11.06.2024г 692.32 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-116/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти на Стопански двор за поземлен имот с идентификатор 03811.41.105 по Кадастралната карта на с. Бенковски, община Аврен, област Варна - публикивана на 11.06.2024г. 686.02 KB
Заповед № РД 24-04-109/04.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Варна за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, находящи се в Стопански двор в с.Изворско, общ.Аксаково и Стопански двор в с.Белоградец, общ.Ветрино, област Варна, обявена във вестник „Труд нюз” брой 131(25 875) от 05 юни 2024 г. - публикувано на 05.06.2024г. 11.81 MB
Уведомление до всички стопани и ползватели на земеделски земи на територията на Община Аксаково - публикувано на 31.05.2024г. 584.76 KB
Протокол за избор на независим оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на имоти от държавния поземлен фонд, представляващи земеделска земя, върху която са създадени трайни насаждения по договори за аренда - публикуван на 30.05.2024г. 80.81 KB
Протокол от проведено заседание на 23.04.2024г. на комисията, назначена със Заповед № РД 24-07-91/29.03.2024г . на д иректора на ОД „Земеделие” – Варна за разглеждане на постъпили възражения срещу обявения на 12.04.2024г. Протокол от 09.04.2024г. от проведен първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 , изречение второ от ЗСПЗЗ за поземлен имот с идентификатор 03602.115.40 по КККР на с.Белоградец, община Ветрино, поземлен имот с идентификатор 20482.501.2059 по КККР на гр.Девня, община Девня и поземлен имот с идентификатор 51584.178.33 по КККР на с.Николаевка, община Суворово, област Варна - публикуван на 24.04.2024г. 696.20 KB
Протокол от 07.03.2024г. от 10:30 часа за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 05978.47.1 по КККР на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна с площ 27 914 кв.м. по реда на чл.45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикуван на 14.03.2024 1.65 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа