23.03.2023


Всички новини

05.05.2022 г.

Информация относно сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 г.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

С цел безпроблемно протичане на процедурите по  сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022/2023 г., Ви напомням регламентираните в ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ срокове:

1. До 1 август 2022 г. - Подаване на декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ от собствениците на земеделски земи и заявления по чл. 70 от  ППЗСПЗЗ от ползвателите на земеделски земи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Декларациите и заявленията се отнасят за стопанската 2022/2023 година и в тях се декларира/заявява формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки един от имотите, както и желанието/нежеланието на собственика/ползвателя за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване.

Собствениците, които обработват лично земите си и/или ги заявяват за подпомагане, задължително подават декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ. Ако не подадат декларации, то имотите, за които не са сключени договори за наем или аренда, ще се включат в процедурата за създаване на масиви за ползване, като имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т. нар. „имоти – бели петна“.

2. До 5 август 2022 г. - Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения и изготвянето на служебни разпределения за всяко землище на територията на област Стара Загора;

3. До 10 август 2022 г. – Общинските служби по земеделие предоставят на комисията списък на имотите с правно основание и имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 (т. н. „бели петна”), картен материал;

4. До 15 август 2022 г. – Промени в декларациите/заявленията, които могат да се правят в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

5. До 30 август 2022 г. – Краен срок за сключване на доброволни споразумения, които важат за стопанската 2022/2023 година;

6. До 15 септември 2022 г. – Изготвяне на проект за служебно разпределение на масивите за ползване;

7. До 3 октомври 2022 г. (преди издаване на заповедта по чл. 37, ал. 4 от ЗСПЗЗ) ползвателите на масиви, включващи земи от държавния и общинския поземлен фонд, за които не са сключени договори за наем или за аренда, могат да направят искане до директора на областна дирекция „Земеделие”, съответно до кмета на общината за предоставяне ползването на имотите. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

8. До 3 октомври 2022 г. - Директорът на областна дирекция „Земеделие” издава заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 година;

9. До 10 октомври 2022 г. – Обявяване на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година на сайта на областна дирекция «Земеделие»;

10. В срок до 3 месеца от обявяването на заповедта по чл. 37в от ЗСПЗЗ, ползвателите внасят по сметка за чужди средства на областна дирекция „Земеделие”, сума в размер на средното рентно плащане за съответното землище за предходната стопанска година;

11. След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията, която ръководи сключването на споразумения, за предоставяне на:

а) проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;

б) напоителни канали, които не функционират.

11.1. Въз основа на подадените заявления по т. 11, б. «а» директорът на областната дирекция "Земеделие" подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината.

Когато в 1-месечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в 1-месечен срок от издаването й.

11.2. Въз основа на подадените заявления по т. 11, б. »б» директорът на областната дирекция "Земеделие" подава до собственика на съоръжението искане за предоставяне на напоителни канали, които не функционират, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

В едномесечен срок от получаването на искането собственикът на съоръжението:

1. представя на директора на областната дирекция "Земеделие" писмено съгласие, към което прилага документ, удостоверяващ, че напоителните канали не функционират, и

2. отправя предложение до ползвателя на масива за сключване на договор за имота.

В едномесечен срок от получаването на предложението по ал. 3, т. 2 ползвателите сключват договори за съответната стопанска година със собственика на съоръжението и заплащат сумата за ползване на напоителните канали.

От изключително важно значение е своевременното представяне на  договорите  за наем, аренда и/или съвместна обработка в съответните общински служби по земеделие.

 

КАМЕН КЪРШИБРАДОВ

Директор на Областна дирекция “Земеделие” - гр. Стара Загора


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark