новини
Всички новини

08.08.2022 г.

Промени на формата на данните за изготвяне споразумения със софтуер, различен от КадИС


На вниманието на заинтересованите лица, които изготвят споразумения със софтуер, различен от Кадис за промени на формата на данните


ОПИСАНИЕ на ПРОМЕНЕН на 07.08.2022 г. ЕДИНЕН ФОРМАТ  за предаване на данни от ОСЗ на заинтересованите лица за изготвяне на   доброволни споразумения, може да бъде намерено на интернет страницата на 

СД ИМКО-3 ----------> http://imko3.com/UKAZSP.HTM


Описанието на единия формат, в който се изготвят данни по землища за заявления по чл.70, декларации по чл.69, договори, SHP с графика на землището и DBF с правни основания за всички имоти в землището от инф. система FERMA  се намират във файл EF_SPORAZUMENIE.doc.


ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОСЗ,
ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
В син цвят се дават полетата, на които е сменено значението.
В червен цвят се дават полетата с променено име.
В зелен цвят са нови добавени полетата.
Във всички останали полета няма промени.
Описание на структурата на файл за обмен на данни за имоти, договори, декларации
по чл.69, заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ и комплект shp файлове с графика на
землището.
Файлът за обмен на данни е ZIP-архив.
Името му е от вида ID_xxxxx.ZIP, където xxxxx е код по ЕКАТТЕ на землището.
Съдържа следните 12 файла:
yyGxxxxx.shp
yyGxxxxx.shx
yyGxxxxx.dbf
yyGxxxxx.prj
yyGxxxxx.cpg
yyPxxxxx.dbf
yyPxxxxx.cpg
ZD_xxxxx.dbf
ZD_xxxxx.cpg
DO_xxxxx.dbf
DO_xxxxx.cpg
CT_xxxxx.INI
yyGxxxxx.* е комплект файлове в SHP формат, съдържащ графични данни за имоти по
нар. 49, yy е годината (за 2022/2023 стоп. година е 23), xxxxx - код по ЕКАТТЕ на
землището
yyPxxxxx.* е комплект файлове в DBF формат, съдържащ данни за правни основания
към имотите, yy е годината, xxxxx - код по ЕКАТТЕ на землището
ZD_xxxxx.* е комплект файлове в DBF формат, съдържащ данни за
декларации/заявления по чл. 69/70 от ППЗСПЗЗ, xxxxx - код по ЕКАТТЕ на землището
DO_xxxxx.* е комплект файлове в DBF формат, съдържащ данни за договори, xxxxx -
код по ЕКАТТЕ на землището
CT_xxxxx.INI е контролен текстов файл
Структура на файла yyGxxxxx.dbf:
Име Тип Дължина Точност Описание
ID_IMOT N 12 0 ID – пореден номер на запис с имот
EKATTE C 5 0 ЕКАТТЕ на землище, в което е имота
KVS_NO C 11 0 ЕКАТТЕ + Имот номер в КВС
KAD_NO C 15 0 EKATTE.район номер.парцел номер
KATEGORIA C 2 0 Категория на земята – число от 1 до 10
KOD_NTP C 4 0 Код за НТП на имота по номенклатура на АГКК
KOD_SOBSTV C 2 0 Вид собственост по номенклатура на ZEM формат
PL_DKA N 9 3 Площ на имота в дка
MESTNOST C 20 0 Име на местност
TERITORIA C 1 0 Код вид територия по номенклатура ZEM формат
KONTUR C 1 0 Флаг за коректност на контура на имота: 1–
коректен; 2–некоректен
Структура на файла yyPxxxxx.dbf:
Име Тип Дължина Точност Описание
ID_IMOT N 12 0 ID – пореден номер на запис с имот
KVS_NO C 11 0 ЕКАТТЕ + Имот номер в КВС
KAD_NO C 15 0 ЕКАТТЕ.район номер.парцел номер
KOD_SUBEKT C 1 0 Код за вид субект на ползвател на имота
TXT_SUBEKT C 15 0 Текст за вид субект на ползвател на имота: 1–
гражданин; 2–юридическо лице; 3–държавата; 4–
община; 5–чужд гражданин; 6–чуждо юрид. лице; 7–
ЕТ
IME_SUBEKT C 45 0 Ползвател име на физ. лице/име на юрид. лице
POLZ_IDENT C 13 0 ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/Вх.No преписка
KOD_PR_OSN C 1 0 Код за правно основание от номенклатура
TXT_PR_OSN C 20 0 Текст за правно основание: 1–докум. собственост
собственост; 2–договор аренда/наем; 3–договор
съвм. oбр.; 4–чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ; 5–чл.37в,ал.10
ЗСПЗЗ; 6–съдебни решения; 7–чл.50, т.5 ЗЗТ;
8 – чл.24, ал.1 ЗСПЗЗ; 9 – чл.68 ЗГ; 0 – чл.27 ЗГ
PL_DKA N 9 3 Площ на имота в дка
PL_DKA_PO N 9 3 Ползвана площ дка от ползвателя
KATEGORIA C 2 0 Категория на земята – число от 1 до 10
KOD_NTP C 4 0 Код за НТП на имота по номенклатура на АГКК
TXT_NTP C 15 0 Текст за НТП на имота по номенклатура на АГКК
KOD_SOBSTV C 2 0 Вид собственост на имот по номенклатура от ZEM
TXT_SOBSTV C 20 0 Текст за вид собственост: 1–държавна публична;
2–държавна частна; 3–общинска публична; 4–
общинска частна; 5–частна; 6–кооперативна; 7–
обществени организации; 8–чуждестранни лица;
9–международни организации; 10–религиозни
организации; 11–съсобственост; 97–стопанисва
държавата; 98–държавна чл.6 ЗВСГЗГФ; 99– стопанисва общината
KOD_IMOT C 1 0 Код за вид имот
TXT_IMOT C 12 0 Текст за вид имот: 1–земеделски имот; 2–др.
кад. единица (пътища и др.)
EKATTE C 5 0 ЕКАТТЕ на землище, в което е имота
KOD_DANNI C 1 0 Код за източник на данните за правно основание
TXT_DANNI C 20 0 Текст за източник на данните (взети от): 1–
споразумение чл.37в; 2–декларация чл.69; 3–
заявление чл.70; 4–регистър договори; 5–
регистър на КВС/КК; 6–имоти чл.24 ЗСПЗЗ; 7–
имоти в нас. места; 8–имоти чл.50 ЗЗТ; 9– имоти
чл.68 ЗГ; 0–имоти чл.27 ЗГ
VERSIA_NO C 7 0 номер на версия на програма „Ферма ползване”
DATA D 8 0 дата на изготвяне дд.мм.гггг
VREME C 5 0 час на изготвяне чч:мм
KOD_NTP_KV C 4 0 Код за НТП по номенклатурата на КВС
TXT_NTP_KV C 15 0 Текст за НТП на имота по номенклатура на КВС
POLZ_EIK C 13 0 ЕИК на юр. лица/ЕИК за НАП на физ. лица земед.
производители (без субекти собственици)
Структура на файла ZD_xxxxx.dbf:
Име Тип Дължина Точност Описание
GODINA N 4 0 Стопанска година
EKATTE C 5 0 ЕКАТТЕ на землище
DATA D 8 0 Дата на декларация/заявление
VH_NO C 10 0 Входящ номер
KOD N 1 0 Вид декларация: 1-Декларация по чл.69,ал.1; 2-
Декларация по чл.70,ал.1; 3-Решение на комисията
по споразумение
IMOT_NO C 10 0 Номер на имот от КВС или КК
IMOT_NTP C 4 0 Код за НТП на имота от декларацията/заявлението
по номенклатурата на АГКК
IMOT_DKA N 9 3 Площ на имота в дка от декларацията/заявлението
DOK_NO C 15 0 Номер на документа за собственост (за декл. по
чл. 69)
DOK_DATA D 8 0 Дата на документа за собственост (за декл. по
чл. 69)
DOG_KOD N 1 0 Код за вид документ за наем/аренда: 1-Договор за
аренда; 2-Договор за наем; 3-Договор за
съвместна обработка по чл.31, ал.4, т.3 от ЗК;
4-Договор за преарендоване; 5-Договор за
пренаемане; 6-договор за концесия; 7-договор за
лизинг
DOG_NO C 15 0 Номер на договора за наем/аренда
DOG_DATA D 8 0 Дата на сключване на договора за наем/аренда
DOG_NACH D 8 0 Дата на влизане в сила на договора за
наем/аренда
DOG_SROK N 3 0 Срок на договора за наем/аренда в брой години
POLZ_DKA N 9 3 Ползвана площ от имота в дка
POLZ_IDENT C 15 0 ЕГН/ЕИК/ЛНЧ на ползвателя на имота
POLZ_IME C 80 0 Имена на ползвателя на имота
POLZ_EKT C 5 0 Адрес на ползвателя на имота - ЕКАТТЕ на гр./с.
POLZ_ADR C 80 0 Адрес на ползвателя на имота – ж.к., ул.№ и др.
POLZ_TEL C 30 0 Телефон на ползвателя на имота
JELANIE N 1 0 Код за желание за имота: 1-Желая да участвам с
имота в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ;
2-Не желая имотът да бьде включван в масиви за
ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ; 3-Желая имотът да
бъде включен в масиви за ползване като имот по
чл.37б, ал3, т.2 ЗСПЗЗ - бяло петно; 4- Имотът
е отдаден с договор за ползване от друго лице и
деклараторът не изразява желание
SLUJ_VKL L Флаг за служебно включване на имота от ОСЗ
POLZ_EIK C 13 0 ЕИК на юр. лица/ЕИК за НАП на физ. лица земед.
производители
Структура на файла DO_xxxxx.dbf:
Име Тип Дължина Точност Описание
EKATTE C 5
OSZ_NO C 15 0 Номер на договора за наем/аренда в ОСЗ
DATA D 8 0 Дата на регистрация на договор за наем/аренда в
ОСЗ
IMOT_NO C 10 0 Номер на имот от КВС или КК
IMOT_DKA N 9 3 Площ на имота в дка
DOG_KOD N 1 0 Код за вид документ за наем/аренда: 1-Договор за
аренда; 2-Договор за наем; 3-Договор за
съвместна обработка по чл.31, ал.4, т.3 от ЗК;
4-Договор за преарендоване;
5-Договор за пренаемане
DOG_NO C 15 0 Номер на договора за наем/аренда
DOG_DATA D 8 0 Дата на сключване на договора за наем/аренда
DOG_NOVP C 15 0 Номер на договора за наем/аренда в СВ
DOG_DAVP D 8 0 Дата на сключване на догов. за наем/аренда в СВ
DOG_NACH D 8 0 Дата на влизане в сила на догов. за наем/аренда
DOG_KRAJ D 8 0 Дата на прекратяване на договора за наем/аренда
DOG_DKA N 9 3 Договорена площ в дка
POLZ_IDENT C 15 0 ЕГН/ЕИК/ЛНЧ на ползвателя на имота
POLZ_IME C 80 0 Имена на ползвателя на имота
POLZ_EKT C 5 0 Адрес на ползвателя на имота - ЕКАТТЕ на гр./с.
POLZ_ADR C 80 0 Адрес на ползвателя на имота
POLZ_TEL C 30 0 Телефон на ползвателя на имота
SOBST_EGN C 15 0 ЕГН/ИН на собственика на имота
SOBST_IME C 80 0 Имена на собственика на имота
SOBST_EKT C 5 0 Адрес на собственика на имота - ЕКАТТЕ на гр./с
SOBST_ADR C 80 0 Адрес на собственика на имота
SOBST_TEL C 30 0 Телефон на собственика на имота
Структура на файла CT_xxxxx.INI:
[HEADER]
PRODUCT=<Име на софтуерния продукт, с който са създадени данните за споразумението
DATE=<Дата на създаване на файла>
[FILE1]
NAME=yyGxxxxx.shp
CRC=<CRC32 на FILE1>
[FILE2]
NAME=yyGxxxxx.shx
CRC=<CRC32 на FILE2>
...
[FILE11]
NAME=DO_xxxxx.cpg
CRC=<CRC32 на FILE11>
[CRC]
VALUE=<Контролен CRC32>
CRC32 на FILEn се получава, като при изчисляването на CRC32 на съдържанието на
FILEn се добави и името NAME на FILEn
Контролният CRC32 се изчислява с параметри CRC32 на FILEn за n = [1, 11].
CRC32 е стандартния 32-битов CRC алгоритъм.
За повече информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
https://www.w3.org/TR/PNG/#D-
ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОСЗ,
ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
В син цвят се дават полетата, на които е сменено значението.
В червен цвят се дават полетата с променено име.
В зелен цвят са нови добавени полетата.
Във всички останали полета няма промени.
Описание на структурата на файл за обмен на данни за имоти, договори, декларации
по чл.69, заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ и комплект shp файлове с графика на
землището.
Файлът за обмен на данни е ZIP-архив.
Името му е от вида ID_xxxxx.ZIP, където xxxxx е код по ЕКАТТЕ на землището.
Съдържа следните 12 файла:
yyGxxxxx.shp
yyGxxxxx.shx
yyGxxxxx.dbf
yyGxxxxx.prj
yyGxxxxx.cpg
yyPxxxxx.dbf
yyPxxxxx.cpg
ZD_xxxxx.dbf
ZD_xxxxx.cpg
DO_xxxxx.dbf
DO_xxxxx.cpg
CT_xxxxx.INI
yyGxxxxx.* е комплект файлове в SHP формат, съдържащ графични данни за имоти по
нар. 49, yy е годината (за 2022/2023 стоп. година е 23), xxxxx - код по ЕКАТТЕ на
землището
yyPxxxxx.* е комплект файлове в DBF формат, съдържащ данни за правни основания
към имотите, yy е годината, xxxxx - код по ЕКАТТЕ на землището
ZD_xxxxx.* е комплект файлове в DBF формат, съдържащ данни за
декларации/заявления по чл. 69/70 от ППЗСПЗЗ, xxxxx - код по ЕКАТТЕ на землището
DO_xxxxx.* е комплект файлове в DBF формат, съдържащ данни за договори, xxxxx -
код по ЕКАТТЕ на землището
CT_xxxxx.INI е контролен текстов файл
Структура на файла yyGxxxxx.dbf:
Име Тип Дължина Точност Описание
ID_IMOT N 12 0 ID – пореден номер на запис с имот
EKATTE C 5 0 ЕКАТТЕ на землище, в което е имота
KVS_NO C 11 0 ЕКАТТЕ + Имот номер в КВС
KAD_NO C 15 0 EKATTE.район номер.парцел номер
KATEGORIA C 2 0 Категория на земята – число от 1 до 10
KOD_NTP C 4 0 Код за НТП на имота по номенклатура на АГКК
KOD_SOBSTV C 2 0 Вид собственост по номенклатура на ZEM формат
PL_DKA N 9 3 Площ на имота в дка
MESTNOST C 20 0 Име на местност
TERITORIA C 1 0 Код вид територия по номенклатура ZEM формат
KONTUR C 1 0 Флаг за коректност на контура на имота: 1–
коректен; 2–некоректен
Структура на файла yyPxxxxx.dbf:
Име Тип Дължина Точност Описание
ID_IMOT N 12 0 ID – пореден номер на запис с имот
KVS_NO C 11 0 ЕКАТТЕ + Имот номер в КВС
KAD_NO C 15 0 ЕКАТТЕ.район номер.парцел номер
KOD_SUBEKT C 1 0 Код за вид субект на ползвател на имота
TXT_SUBEKT C 15 0 Текст за вид субект на ползвател на имота: 1–
гражданин; 2–юридическо лице; 3–държавата; 4–
община; 5–чужд гражданин; 6–чуждо юрид. лице; 7–
ЕТ
IME_SUBEKT C 45 0 Ползвател име на физ. лице/име на юрид. лице
POLZ_IDENT C 13 0 ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/Вх.No преписка
KOD_PR_OSN C 1 0 Код за правно основание от номенклатура
TXT_PR_OSN C 20 0 Текст за правно основание: 1–докум. собственост
собственост; 2–договор аренда/наем; 3–договор
съвм. oбр.; 4–чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ; 5–чл.37в,ал.10
ЗСПЗЗ; 6–съдебни решения; 7–чл.50, т.5 ЗЗТ;
8 – чл.24, ал.1 ЗСПЗЗ; 9 – чл.68 ЗГ; 0 – чл.27 ЗГ
PL_DKA N 9 3 Площ на имота в дка
PL_DKA_PO N 9 3 Ползвана площ дка от ползвателя
KATEGORIA C 2 0 Категория на земята – число от 1 до 10
KOD_NTP C 4 0 Код за НТП на имота по номенклатура на АГКК
TXT_NTP C 15 0 Текст за НТП на имота по номенклатура на АГКК
KOD_SOBSTV C 2 0 Вид собственост на имот по номенклатура от ZEM
TXT_SOBSTV C 20 0 Текст за вид собственост: 1–държавна публична;
2–държавна частна; 3–общинска публична; 4–
общинска частна; 5–частна; 6–кооперативна; 7–
обществени организации; 8–чуждестранни лица;
9–международни организации; 10–религиозни
организации; 11–съсобственост; 97–стопанисва
държавата; 98–държавна чл.6 ЗВСГЗГФ; 99– стопанисва общината
KOD_IMOT C 1 0 Код за вид имот
TXT_IMOT C 12 0 Текст за вид имот: 1–земеделски имот; 2–др.
кад. единица (пътища и др.)
EKATTE C 5 0 ЕКАТТЕ на землище, в което е имота
KOD_DANNI C 1 0 Код за източник на данните за правно основание
TXT_DANNI C 20 0 Текст за източник на данните (взети от): 1–
споразумение чл.37в; 2–декларация чл.69; 3–
заявление чл.70; 4–регистър договори; 5–
регистър на КВС/КК; 6–имоти чл.24 ЗСПЗЗ; 7–
имоти в нас. места; 8–имоти чл.50 ЗЗТ; 9– имоти
чл.68 ЗГ; 0–имоти чл.27 ЗГ
VERSIA_NO C 7 0 номер на версия на програма „Ферма ползване”
DATA D 8 0 дата на изготвяне дд.мм.гггг
VREME C 5 0 час на изготвяне чч:мм
KOD_NTP_KV C 4 0 Код за НТП по номенклатурата на КВС
TXT_NTP_KV C 15 0 Текст за НТП на имота по номенклатура на КВС
POLZ_EIK C 13 0 ЕИК на юр. лица/ЕИК за НАП на физ. лица земед.
производители (без субекти собственици)
Структура на файла ZD_xxxxx.dbf:
Име Тип Дължина Точност Описание
GODINA N 4 0 Стопанска година
EKATTE C 5 0 ЕКАТТЕ на землище
DATA D 8 0 Дата на декларация/заявление
VH_NO C 10 0 Входящ номер
KOD N 1 0 Вид декларация: 1-Декларация по чл.69,ал.1; 2-
Декларация по чл.70,ал.1; 3-Решение на комисията
по споразумение
IMOT_NO C 10 0 Номер на имот от КВС или КК
IMOT_NTP C 4 0 Код за НТП на имота от декларацията/заявлението
по номенклатурата на АГКК
IMOT_DKA N 9 3 Площ на имота в дка от декларацията/заявлението
DOK_NO C 15 0 Номер на документа за собственост (за декл. по
чл. 69)
DOK_DATA D 8 0 Дата на документа за собственост (за декл. по
чл. 69)
DOG_KOD N 1 0 Код за вид документ за наем/аренда: 1-Договор за
аренда; 2-Договор за наем; 3-Договор за
съвместна обработка по чл.31, ал.4, т.3 от ЗК;
4-Договор за преарендоване; 5-Договор за
пренаемане; 6-договор за концесия; 7-договор за
лизинг
DOG_NO C 15 0 Номер на договора за наем/аренда
DOG_DATA D 8 0 Дата на сключване на договора за наем/аренда
DOG_NACH D 8 0 Дата на влизане в сила на договора за
наем/аренда
DOG_SROK N 3 0 Срок на договора за наем/аренда в брой години
POLZ_DKA N 9 3 Ползвана площ от имота в дка
POLZ_IDENT C 15 0 ЕГН/ЕИК/ЛНЧ на ползвателя на имота
POLZ_IME C 80 0 Имена на ползвателя на имота
POLZ_EKT C 5 0 Адрес на ползвателя на имота - ЕКАТТЕ на гр./с.
POLZ_ADR C 80 0 Адрес на ползвателя на имота – ж.к., ул.№ и др.
POLZ_TEL C 30 0 Телефон на ползвателя на имота
JELANIE N 1 0 Код за желание за имота: 1-Желая да участвам с
имота в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ;
2-Не желая имотът да бьде включван в масиви за
ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ; 3-Желая имотът да
бъде включен в масиви за ползване като имот по
чл.37б, ал3, т.2 ЗСПЗЗ - бяло петно; 4- Имотът
е отдаден с договор за ползване от друго лице и
деклараторът не изразява желание
SLUJ_VKL L Флаг за служебно включване на имота от ОСЗ
POLZ_EIK C 13 0 ЕИК на юр. лица/ЕИК за НАП на физ. лица земед.
производители
Структура на файла DO_xxxxx.dbf:
Име Тип Дължина Точност Описание
EKATTE C 5
OSZ_NO C 15 0 Номер на договора за наем/аренда в ОСЗ
DATA D 8 0 Дата на регистрация на договор за наем/аренда в
ОСЗ
IMOT_NO C 10 0 Номер на имот от КВС или КК
IMOT_DKA N 9 3 Площ на имота в дка
DOG_KOD N 1 0 Код за вид документ за наем/аренда: 1-Договор за
аренда; 2-Договор за наем; 3-Договор за
съвместна обработка по чл.31, ал.4, т.3 от ЗК;
4-Договор за преарендоване;
5-Договор за пренаемане
DOG_NO C 15 0 Номер на договора за наем/аренда
DOG_DATA D 8 0 Дата на сключване на договора за наем/аренда
DOG_NOVP C 15 0 Номер на договора за наем/аренда в СВ
DOG_DAVP D 8 0 Дата на сключване на догов. за наем/аренда в СВ
DOG_NACH D 8 0 Дата на влизане в сила на догов. за наем/аренда
DOG_KRAJ D 8 0 Дата на прекратяване на договора за наем/аренда
DOG_DKA N 9 3 Договорена площ в дка
POLZ_IDENT C 15 0 ЕГН/ЕИК/ЛНЧ на ползвателя на имота
POLZ_IME C 80 0 Имена на ползвателя на имота
POLZ_EKT C 5 0 Адрес на ползвателя на имота - ЕКАТТЕ на гр./с.
POLZ_ADR C 80 0 Адрес на ползвателя на имота
POLZ_TEL C 30 0 Телефон на ползвателя на имота
SOBST_EGN C 15 0 ЕГН/ИН на собственика на имота
SOBST_IME C 80 0 Имена на собственика на имота
SOBST_EKT C 5 0 Адрес на собственика на имота - ЕКАТТЕ на гр./с
SOBST_ADR C 80 0 Адрес на собственика на имота
SOBST_TEL C 30 0 Телефон на собственика на имота
Структура на файла CT_xxxxx.INI:
[HEADER]
PRODUCT=<Име на софтуерния продукт, с който са създадени данните за споразумението
DATE=<Дата на създаване на файла>
[FILE1]
NAME=yyGxxxxx.shp
CRC=<CRC32 на FILE1>
[FILE2]
NAME=yyGxxxxx.shx
CRC=<CRC32 на FILE2>
...
[FILE11]
NAME=DO_xxxxx.cpg
CRC=<CRC32 на FILE11>
[CRC]
VALUE=<Контролен CRC32>
CRC32 на FILEn се получава, като при изчисляването на CRC32 на съдържанието на
FILEn се добави и името NAME на FILEn
Контролният CRC32 се изчислява с параметри CRC32 на FILEn за n = [1, 11].
CRC32 е стандартния 32-битов CRC алгоритъм.
За повече информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
https://www.w3.org/TR/PNG/#D-CRCAppendix


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол № 2/15.02.2024г. във връзка с Докладна записка за допусната техническа грешка при изчисляване на средно рентно плащане по начин на трайно ползване - ниви в землището на с. Крушаре във връзка с определяне на размерът на средното годишно рентно плащане по землища в срок до 31 януари в изпълнение на §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването и чл. 77б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Публикувано на 16.02.2024г. 159.61 KB
ново протокол Протокол в изпълнение на § 2е от Допълнителните разпоредби от ЗСПЗЗ за определяне размера на средното годишно рентно плащане за 2024г. в лв./дка за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица по населени места, разграничени по НТП на имотите с оглед регистрираните многогодишни договори за наем/аренда вписани в Службата по вписванията и регистрирани в базата данни на ОСЗ Сливен, ОСЗ Нова Загора и ОСЗ Котел за предходната година (стопанска)2023/2024г.). Публикуван на 31.01.2024г. 91.56 KB
Информационна кампания за биологично производство 8.85 MB
Покана Министерството на земеделието и храните, съвместно с структурите си – Национална служба за съвети в земеделието и Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, организират информационна кампания, посветена на биологичното производството 2.26 MB
Индикативни графици за проверки на ФБ 120.42 KB
протокол Протокол от 19.09.2023 г. за класиране на оферти във връзка с покана за избор на оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вписан в регистъра на оценителите и притежаващ сертификат за изготвяне на оценки на земеделски земи и трайни насаждения. Дата на обявяване 02.10.2023г. 120.00 KB
протокол Протокол от 19.09.2023 г. за класиране на оферти във връзка с покана за избор на оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на оценителите и притежаващ сертификат за изготвяне на оценки на недвижими имоти. Дата на обявяване 02.10.2023г. 119.00 KB
Протокол ПО-07-1/I-2023-2024 от 27.09.2023 г. от проведен търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2023/2024 г. Дата на обявяване 29.09.2023 г. 97.01 KB
Покана Покана за избор на независим оценител, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавен поземлен фонд- земеделски земи и трайни насаждения. Публикувана на 04.09.2023г. 320.39 KB
Покана Покана за избор на независим оценител, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти за изготвяне на пазарни оценки на имоти, частна държавна собственост- стопански двор. Публикувана на 04.09.2023г. 271.45 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023