новини
Всички новини

24.01.2022 г.

Зам.-министър Неков към българските земеделци: Заедно ще създадем здрави и устойчиви политики за сектора

„Заедно ще създадем здрави и устойчиви политики за сектора“. Това заяви заместник-министърът на земеделието д-р Момчил Неков пред 150 представители на сектор „Земеделие“ по време на заседание на Тематичната работна група  по изработване на Стратегическия план по ОСП за периода 2023 - 2027 г. В работата на групата се включиха и заместник-министрите Иван Христанов и Стефан Бурджев, както и представители на синдикатите.

 Заместник-министър Неков обясни, че се работи по формиране на нов дизайн  интервенции на Стратегическия план, обработват се всички предложения, направени от браншовите организации. „На последващите заседания ще предложим компенсаторните механизми и ставките по тях. Нашата цел е максимално да удовлетворим очакванията на сектора в рамките на бюджета, с който разполагаме“, каза той. Неков уточни, че следващите заседания на Тематичната група ще бъдат проведени в кратки интервали помежду им, така че да могат да се разгледат всички детайли.

Зам.-министър Неков подчерта, че е важно да се структурира диалога с бранша, така че да се акцентира не само на необходимите средства и те да бъдат крайната му цел, а да са средство за качествено развитие на сектора. „Дебатът за българското земеделие трябва да е максимално полезен за фермерите и да включва широк набор от теми свързани с производството, преработката и предлагането на земеделски продукти и храни“, каза той.

По време на продължилото 6 часа видеоконферентно заседание, бяха представени и обсъдени актуализираните елементи и интервенции, предвидени в проекта на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 г. Един от основните акценти, по време на дебата, бе поставен за трансфера на знания в земеделието и иновациите в селското стопанство, консултантските услуги и професионалното обучение и придобиване на умения. Зам.-министър Неков подчерта, че в Националната служба за съвети в земеделието ще започнат да работят 28 мобилни офиси към вече съществуващите 28 областни структури.

В рамките на втория панел, бяха коментирани допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, както и определянето на  горна граница и прогресивно намаляване на плащанията. Засегнати бяха и темите за обвързаното с производство подпомагане по схемата овце-майки и/или кози-майки. На работното заседание се представиха и предложенията за дефиниции на: „активен фермер“, „земеделска дейност“, „хектар, допустим за подпомагане“, „земеделска площ“, които ще бъдат използвани в Стратегическия план на България по линия на ОСП за  2023-2027 г., както и прилагането на критериите за социалната условност. Най-силна подкрепа системата за социална условност получи от представителя на синдикатите, като беше посочено, че поемането на социални ангажименти е инструмент за изсветляване на сектора и разкриване на реалностите относно използваната работна ръка и декларираните разходи за заетостта. В този контекст бе поставена темата и за трудовата миграция, като зам.-министър Неков припомни, че е поет ангажимент въпросите на бранша да бъдат поставени пред Министерство на труда и социалната политика.

Относно таваните за Директни плащания беше постигнат консенсус с браншовите организации спрямо записания текст в Коалиционното споразумение. Браншовите организации подчертаха, че е важно да се прецизират използваните статистически данни по отношение на работната заплата в сектора, както и за размера на използваната земеделска площ за земеделска дейност. Стана ясно, че предстои дадените становища да се вземат предвид и да се намери компромисния вариант, който да отговаря, както на европейските регламенти, така и на очакванията на сектора. В този контекст, зам.-министър Иван Христанов коментира важността на срещите, които ръководството на Министерство на земеделието провежда с бранша. По думите му ще се търси консенсус между всички заинтересовани страни и ще се вземат предвид техните интереси.  Зам.-министър Стефан Бурджев, от своя страна подчерта, че представените предложения са на базата на предварителни разчети и предстоят още обсъждания.

В допълнение зам.-министър Неков подчерта, че в подкрепа на българските земеделци Министерство на земеделието е аргументирало увеличението на ковид мерките и максималните прагове на помощта де минимис.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


18.04.2022 г. Протокол №ПО-03-31-2/18.04.2022 г., с който разглежда писмено възражение постъпило по обявения Протокол №ПО-03-31/06.04.2022 г. от проведен първи търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-87/21.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Пловдив. 3.14 MB
06.04.2022 г. Протокол №ПО-03-32/06.04.2022 г. от проведен търг с тайно наддаване на основание Заповед №РД-04-86/21.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” - Пловдив, за продажба на имоти по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, частна държавна собственост, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Пловдив. 3.81 MB
06.04.2022 г. Протокол №ПО-03-31/06.04.2022 г. от проведен първи търг с тайно наддаване на основание Заповед №РД-04-87/21.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” - Пловдив, за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ (за собственици на имоти, в границите на стопанския двор съседни на имота - обект на търга), частна държавна собственост, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Пловдив. 5.88 MB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2022 852.82 KB
15.03.2022 г. Протокол от проведена комисия на 11.03.2022 г. за спазване на условията по реда на 37 и от ЗСПЗЗ. 1.57 MB
01.03.2022 г. Заповед №РД46-75/28.02.2022г. на министъра на земеделието, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2022/2023 година, находящи се на територията на област Пловдив, ведно с Приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта. 821.55 KB
28.02.2022 г. Протокол №ПО-03-16/28.02.2022 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна държавна собственост. 1.77 MB
28.02.2022 г. Протокол №ПО-03-15/28.02.2022 г. от проведен първи търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.9 във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ (за собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота - обект на търга), за земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна държавна собственост. 2.28 MB
22.02.2022 З а п о в е д № РД-04-86/21.02.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ 5.06 MB
22.02.2022 З а п о в е д № РД-04-87/21.02.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Пловдив за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ на която право на участие имат само собствениците на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга, за продажба на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ 5.89 MB
Протокол от 28.01.2022г. от проведена комисия, която класира постъпили оферти по покана изх. №РД-12-2-113/19.01.2022г. покана изх. №РД-12-2-111/19.01.2022г. 334.12 KB
Протокол от 28.01.2022г. от проведена комисия, която класира постъпили оферти по покана изх. №РД-12-2-112/19.01.2022г. покана изх. №РД-12-2-111/19.01.2022г. 334.10 KB
Протокол от 28.01.2022г. от проведена комисия, която класира постъпили оферти по покана изх. №РД-12-2-111/19.01.2022г. покана изх. №РД-12-2-111/19.01.2022г. 334.67 KB
31.01.2022 г. Протокол за изчислените стойности на Средно годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване в област Пловдив за 2021г. по реда на параграф 2е от ДР на ЗИД на ЗСПЗЗ по методика одобрена със Заповед № РД 46-28/22.01.2021г. на Министъра на земеделието,храните и горите. 443.97 KB
26.01.2022г. График за провеждане на ГТП на земеделска и горска техника, от инспекторите от ГД "Аграрно развитие" за м. Март 2022 г. 679.02 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 636"


Отговорно лице по защита на личните данни:

Ангел Левашки - старши юрисконсулт


0878874843

032634022