новини
Всички новини

20.05.2024 г.

Рейтинг на активната прозрачност 2024 г.

За поредна година Областна дирекция „Земеделие” гр.Монтана е на ПЪРВО място в страната сред останалите ОДЗ.

В периода 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
 
Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
 
В рамките на проучването бяха подадени 560 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.
 
Нивото на прозрачност през 2024 г. бе оценявано с точки по:
 
• 94 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;
 
• 82 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;
 
• и 116 индикатора за общините.
  
Проучването показва постиженията на всяка една от изследваните институции, резултатите по отделните индикатори за всички администрации, според сферата на дейност, а също така и според областите в страната.
 
Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.
 Резултатите от Рейтинга за прозрачност на фондацията, са обявени на следния електронен адрес: https://data.aip-bg.org/surveys/5KSE24/rankings?d=Y&institutionCategory=M65Z01
За поредна година Областна дирекция „Земеделие” гр.Монтана е на ПЪРВО място в страната сред останалите ОДЗ.

В периода 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
 
Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
 
В рамките на проучването бяха подадени 560 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.
 
Нивото на прозрачност през 2024 г. бе оценявано с точки по:
 
• 94 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;
 
• 82 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;
 
• и 116 индикатора за общините.
  
Проучването показва постиженията на всяка една от изследваните институции, резултатите по отделните индикатори за всички администрации, според сферата на дейност, а също така и според областите в страната.
 
Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.
 Резултатите от Рейтинга за прозрачност на фондацията, са обявени на следния електронен адрес: https://data.aip-bg.org/surveys/5KSE24/rankings?d=Y&institutionCategory=M65Z01
За поредна година Областна дирекция „Земеделие” гр.Монтана е на ПЪРВО място в страната сред останалите ОДЗ.
В периода от 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма за достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
Пълното проучване е да се оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
В рамките на проучването бяха подадени 560 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общ брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.
Нивото на прозрачност през 2024 г. се оценявано с точки по:

• 94 индикатора за първостепенните разпределители с бюджет;

• 82 индикатора за териториалните звена на централните органи на властта и други второстепенни разпоредители с бюджета;

• и 116 индикатора за общините.

Проучването показва постиженията на всяка една от изследователските държави, резултатите са така по отделните индикатори за всички администрации, според сферата на дейността, както и според областите в страната.
Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информацията, проучването на системата създава различни рейтинги.
Резултатите от Рейтинга за прозрачност на фондацията са обявени на следния електронен адрес: https://data.aip-bg.org/surveys/5KSE24/rankings?d=Y&institutionCategory=M65Z01

ЧАСТ A

(max 22.5)

ЧАСТ B

(max 26.7)

ЧАСТ C

(max 19.0)

ДРУГИ

(max 8.5)

ОБЩА

(max 76.7)

1.

Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

19.5

23.5

17.0

8.5

68.5


Областна дирекция "Земеделие" Монтана

май 2024 г.

За поредна година Областна дирекция „Земеделие” гр.Монтана е на ПЪРВО място в страната сред останалите ОДЗ.

В периода 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
 
Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
 
В рамките на проучването бяха подадени 560 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.
 
Нивото на прозрачност през 2024 г. бе оценявано с точки по:
 
• 94 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;
 
• 82 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;
 
• и 116 индикатора за общините.
  
Проучването показва постиженията на всяка една от изследваните институции, резултатите по отделните индикатори за всички администрации, според сферата на дейност, а също така и според областите в страната.
 
Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.
 Резултатите от Рейтинга за прозрачност на фондацията, са обявени на следния електронен адрес: https://data.aip-bg.org/surveys/5KSE24/rankings?d=Y&institutionCategory=M65Z01


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


25.06.2024 Заповеди за одобрени Планове на новообразувани имоти в стопански дворове в землище Василовци, общ, Брусарци, землище Безденица, общ. Монтана, землище Вирове, общ. Монтана и землище Монтана, общ. Монтана. 252.74 KB
21.06.2024 Заповед № 241/20.06.2024 г. на директора на ОД „Земеделие”- гр. Монтана за откриване на процедура по провеждане на търг (първа тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури или зеленчуци, за създаване и отглеждане на трайни насаждения, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи ниви за стопанската 2024/2025 година. Образци на тръжни документи и проект на договори за участие в търга. 9.21 MB
12.06.2024 Заповед № 216/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне на класираните кандидати от проведен търг на 18.04.2024 г., с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана. 114.00 KB
12.06.2024 Заповед № 215/10.06.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне на класираните кандидати от проведен търг на 18.04.2024 г., с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана. 103.00 KB
10.06.2024 НАРЪЧНИК ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ - КАМПАНИЯ 2024 Г. 793.96 KB
28.05.2024 Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Монтана, за обявяване на пожароопасен сезон за 2024г. във всички землища на теритотията на област Монтана, считано от 01.06.2024г. до 31.10.2024г. 68.98 KB
10.05.2024 ЗАПОВЕД № 170/10.05.2024 г. НА ДИРЕКТОРА НА ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – МОНТАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 10 ОТ ЗСПЗЗ. 109.50 KB
09.05.2024 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2024 Г. 63.84 KB
19.04.2024 Протокол № 4 от 18.04.2024 г. от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ППЗСПЗЗ, за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляващи стопански дворове, негодни за земеделско ползване по заповед № 101/14.03.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” – Монтана. 186.00 KB
19.04.2024 Протокол № 3 от 18.04.2024 г. от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ППЗСПЗЗ, за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляващи стопански дворове, негодни за земеделско ползване по заповед № 100/14.03.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” – Монтана. 84.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 880"