13.06.2024


ДИРЕКТОР  

Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА

Функции

1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;

2. Подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;

3. Ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;

4. Координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. и ПРСР за периода 2014 - 2020 г. и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. (СПРЗСР 2023 - 2027 г.);

5. Осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните на територията на съответната област;

6. Утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните;

7.  Утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

8. Назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

9. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

11. Контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;

12. Оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;

13. Извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;

14. Утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;

15. Прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;

16. Оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

17. Издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

18. Назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;

19. Определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

20. Определя със заповед служители, които осъществяват проверката на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и производството по установяване на конфликт на интереси;

21. Определя длъжностно лице по защита на данните съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.);

22. Оправомощава със заповед служители, които да осъществяват контрола по чл. 17, ал. 3 и 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза и да съставят актове за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;

23.Издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;

24. Изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието и храните;

25. При упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове;

26. Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар;

27. Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията;

28. Директорът на областната дирекция взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други органи и организации;

29. Директорът на областната дирекция представя на министъра на земеделието и храните годишен доклад за дейността на областната дирекция „Земеделие“.

Януари 2024
Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ