28.05.2024


Заповед № РД-04-133/04.11.2019 г. на директора на ОДЗ-Кърджали за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 02.10.2019 г. търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за земи по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 290.96 KB
Обява разпределение Петелово – публикувано на 28.10.2019 56.43 KB
Протокол на комисията от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Кърджали за срок от една стопанска година (2019-2020) - публикувано на 14.10.2019 2.15 MB
Във връзка с проведен търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2019/2020 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури - житни, бобови и техните смески (срок от 5 стопански години), за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и на основание чл. 47ж, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ ОПРЕДЕЛЯМ:1. Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ за стопанската 2019/2020 година от ОД «Земеделие» - Кърджали за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури - житни, бобови и техните смески (срок от 5 стопански години), за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Публикувано на 07.10.2019 205.24 KB
О Б Я В А ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД–07– 50/29.09.2019 г. НА ДИРЕКТОРА НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЪРДЖАЛИ, УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ НА 02.10.2019 г. Е ПУБЛИКУВАН ПРОТОКОЛ №3/02.10.2019 г. - публикувано на 02.10.2019 220.27 KB
П Р О Т О К О Л № 3 от заседание на тръжна комисия, определена със Заповед №РД-07-50/29.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 02.10.2019 362.24 KB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността “младши експерт” в общинска служба по земеделие - Крумовград, главна областна дирекция по земеделие - Кърджали. Публикувано на 24.09.2019 76.50 KB
Конкурс за длъжност младши експерт в общинска служба по земеделие - Крумовград. Публикувано на 04.09.2019 184.06 KB
Заповед №РД-04-41/02.09.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2019/2020 година. Публикувано на 03.09.2019 г. 1.45 MB
Заповед №РД46-369/20.08.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за допълване Приложение №1 към Заповед №РД46-102/28.02.2019 г. с имоти от ДПФ, които да бъдат включени в процедурата за търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. – Публикувано на 28.08.2019 г. 179.69 KB
 1. «
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 8. 28
 9. 29
 10. 30
 11. 31
 12. »